RA lösblad:22b¹


<...>olms gårdz eeghor2
???
<...> trägården
<...>rägardhen
<...>garden
<...>et dät området i Storra gierdet  6 1/4
<...> haffuer iordh                             13/14 tunland
<...>det vth säde                               9/14 mark
             alz vth säde dätt ene aret3
                                                         7 23/28          N<...>
<...> andra året i Bree eengz gierdeh  1/4 mark      flen<...>
<...>destäpan, vth säde                     1 3/5 mark    huadh <...>
<...> vth säde                                    1 1/16 mark
                   Alz vth säde dätt andra aret4
              summa ??? vth säde alz                           Lindar
<...> ? de till 40 stackar
<...>ien till     48 stackar


         
Öffuer

Säther gårdh sampt Falluns ladhegårdh medh all däs qualiteter och tillydande eenskilda
<å>ker och eengh tilllika med däß tillydande een skilda siöö eeghor, sundh, holmer,
<...>, kattser och andra fijskieritz5 legenheter nogha aff mätta och calculerade anno 1649


<...> hans N<...>
<...>l at bruka <...>
<...> katser som ähra <...>
<...> herrgårdhar eeller g<...>
<...>r katser lydha till <...>
<...>en lydha till Ströö bergh <...>
<...>n lidha till Stalla.
<...> <l>ydher till Lackie slått
<...> <l>ydher till S<...>

<...> fiskiegårdhar
<...>r som ähre i Skar fiälen
<...>fften latett sina lågrdz
<...>årdz sundet lydha till
<...>tz
<...> holm

Faluns ladhugardh rantar      12 penningar
Vth säde i Tompta gierde    27 2/5 tuna
Obrukat haffuer iordh
Vth säde dätt andra året j Lillagierde  9 1/2
Eeke bacha gierde, vth säde 19 2/7 mark
Obrukat haffuer iordh
Åkrar, kallaß allmeningz iordh7, belägne
i Rackeby gierdeß mark och såß medh gierde
numero <...>, vth säde 3 2/5 tuna
Allmeningz valleengh där sama städeß om höö till
Enn allmeningz madh eengh vidh Skellingz madh
Een almeningz ma engh löpher till sundett eller siön om höö
Höö aff gierden årligen
Notorfftigh6 godh humbellgårdh
Myr backan, een åker täppa som Nillz
brukar, vth sädhe    1 mark8
Fiskierij i Skar fiällen med katzer, hålkar
<...>he varp ? och ryßie ställen
<...> lägen heter finns här ingha, vthan
<...> som effter låtet bliffuer
<...>h på Lindholmß enskilta

Lindholm <...>
eeghor vth<...>
mader. Måsa<...>
Lindholm <...>
N. h.   <...>
Een dell<...>
Haffu<...>
böndher <...>
Någ<...>
and<...>
Tu<...>
Tu<...>
Tu<...>
Een <...>
Een <...>
Lind<...>
St<...>
Lill<...>
Hum<...>
Vth<...>
Obru<...>
J Lill<...>
Vth säde <...>7
J Teghell latän <...>
Höö aff Storre <...>

        Till andra herrgårdar heller gods
3.   Tuänne katßer, lydha till Stens holm
4.   Tuänne katßer, lydha till Ströö bergh
5.   Een lydher till Läckie slått
6.   Noch een lydher till Säby godtzett
        Lindholms gårdz eeghor
7.   Vth sädhet dätt eena året j Storregierde.
8.   Obrukat haffuer iordh
9.   Vthsädhe j lilla gierdet
10. Vth sädhe dätt andra årett j Bree eengz gierd<et>9
11. Vthsädhe j gierdes tapan10
12. Vth säde j Tegell laa täpan
13. Höö aff Storegierdet
14. Höö aff Bree eengiesgierdet.
15. Gräß haghen om höö till
16. Höö aff Bårne hålm och madeen san<...>
      Smedie öhna och madeen till
17. Höö aff Diur gården till
18. Höö aff kateß vijken till
19. Lille lagårdenß platz
20. Rådhe dammarna
22. Teghell ladan
23. Kåll haghen.

Sanå landz


(Ett par svårlästa blyertsanteckningar:)

8 alz 31 Iupe dal löper i vä??? Närk
I Toån Himbel torp till Hiorpe dal - söder 1/2 stor i öster

(Senare blyertspåteckning:)

Obs!
Deposition i Riksarkivet.   
   
1 Ericbergsarkivet. Bengt Oxenstiernas arkiv nr. 1
2 Stora delar av texten borta här och nedan
3 D.v.s. året. Härefter en överstruken summa
4 D.v.s. året
5 Ordet korrigerat från fijskie gårdhår som det synes
6 Härefter överstruket vth sade
7 D.v.s. nödtorftig
8 Härefter överstruket Flera lägen heter
9 Endast gierd synligt p.g.a. skada i papperet
10 D.v.s. täppan