RA lösblad:23a¹


Geometrisch afrittningh och calculation
                      öfwer      
Sätters konungz gårdz och staatz äghor medh
        des rätta quantitet och qua-
              litet effter hennes
       kungliga majestätz jnstruction
                 afmätte anno
                      1642
                        af
             Jon Arfuedhßonn 
    

            Notarum Explicatio


A.    Sätthers konungz gårdz
        effterskrifne äger komma in vnder
        bemeltee konungz gårdenn.     
B.    Vtsädee vt<i> Mosingz åkrenn alt tilhopa         10 tunnor 
        Höö af linderna jbidem                                    5 las   
C.    Vtsäde vtij Hafregerdet huilket sahlig landzhöf-
        dingenn, den edle och welborne Petter Krußt
        medh egen bekåstnadt vprögdt hafuer              8 tunnor
        Höö linderna till samma åcker der skogen
        blifuer afrögdt till                                             4 las
D.    Höö af Siggebo tächtenn                                 14 las
        Åcker der sammastedhes                                1 7/8 tunnor
E.     Siggebohagen, bruckas vnder gården för hesthagee.
F.     Höö af en hårdeualzängh, kallas Bondeängien  16 las
        Enn humblegårdh medh G noterat.
H.    Höö aff Storuålz och Lisle Grimängien till
        hopa vtij Liuster ängien belägne                       60 las
I.      Höö af Kringlenn, är och vtij Liusterä<n>gen
        beläghenn                                                       12 las
K.    Enn hästhaghee, kallas Burhaghen, medh <.> noterad


L.                Kyrkian.
M.           Prästegårdhen.
        Effterskrifne äghor komma pastori till.
N.    Vtsäde vtij enn hagha den Säters församb-
        lingh och pastoris bekåstnadt af mark och
        moo oprögdh ähr                                             3 tunnor
        Höö af samma hagha till                                   20 las
P.     Vtsädee vtij Skinnarebohagenn                        2 3/8 tunnor
Q.    Höö vtij Skinnarebohaghenn                            4 las
R.     Enn hest hagha, kommer och pastori till.
S.     Vtsäde vtij Sandåckrenn till                             4 5/8 tunna
        Enn kåhltäppa medh T noterat.
V.    Höö vtij Malmbergzängier vtij Liuster-
        ängien beläget, kommer och pastori till             20 las
W.   Höö af Stortächten och Mörkret tillhopa,
        huilka komma jnspectoren weltt Lenardt
        Hanßonn i Höplänningh till                              70 las
        Åcker vtij samma ängh medh X noterad           1 3/4 tunna  
        Enn kåhlteppa, kommer och förbemälte
        Lenardt Hanßonn til, medh detta
        signo ??? noterat          <.>


                    Desze efterskrifne ägher komma
                    staden till både i åcker och ängh.
Y.    Vtsädee vtij Sandåckrenn                                10 tunnor
        Lindh der sammastedhes som dogher at giöra
        åcker af till                                                      1 1/4 tunnland       
Z.    Obrucket åcker wtij Skiögeråckrenn til            12 tunnor
Å.    Bruckat åcker vtij Skiögeråckrenn                   8 3/4 tunnor
        Höö aff gerdeslinderna jbidem                         1 las
Ä.    Vtsädee vtij Sandåckrenn                                5 tunnor
Ö.    Höö vtij Jönßhyttee ängienn                             60 las
        Höö af några hårdeualz ladhe ängier vtij
        Liuster ängienn belägnee och äre med Y noterade
        Och kallas sombligee Storeualdzängien,
        Grimängien, Stora och Lisle Rude ängien
        och ära förbemälte ängier icke huar för sigh         
        seperatim af mättee, vtan de äre huar
        om andra tilhopa belägnee                               50 laß
2.     Höö af enn hårdeewalzengh, kallas Åcker-
        gerdet, vtij Liusterängien beläghet                    50 las


            Specialis Explicatio

3.     Åker täppa, kommer Giert Lärman
        till, jnnehåller                                                   1 7/8 tunnland
4.     Slåtter haga, kommer och Giert Lärman til        4 las
5.     Enn åcker, kommer caplanen till                       1/4 tunna       
6.     Enn sandbackee, kommer och caplanen til
        och är mest onyttigh.
7.     Åcker wret, kommer Sune Olufßon til              3/4 tunna
8.     En häst haga, kommer och Sune til.
        En dell af Jönßhyttee änghenn som
        mynte mestaren hafuer bruckat till
        hesthagha medh 9 noterat.
10.   Bergtächten, kommer borgmestaren
        Johann Noltingh till, den han och medh
        egen bekåstnadt vpprögdt hafuer, vt-
        sädee vtij samma tächt till                                 2 1/8 tunnor
11.   Höö af en hårde ualz ängh, kallas Bonde-
        ängie halßan, kommer och borg mestaren til    10 las2
        Åcker vtij samma ängh                                    1 tunna   
12.   Höö af Simmonßhyttee ängenn som Jören
        Albrechtßon i Öfuengården bruckat hafver    8 las
13.   Höö af enn litenn ängh som Pedher
        Erichßonn på Heden hafuer bruckat                 1 las


            Notarum Explicatio

14.   Jönßhyttehammaren, huilken
        Hanß Gierß bruckar.
15.   Byggningz stelle der mester
        Lorenß renneuärkzmestaren
        boor.
16.   Höö i en nyrögningh som förbemälte
        mester Lorenß medh egen bee-
        kåstnadt hafuer oprögdt                    30 las
17.   Åcker wret, kommer och mester
        Lorenß till                                         1 1/2 tunna           


18.   Jönshyttehåldamen
19.   Jloståparebo quarn
20.   Ödes hammar, liggier öfuen för Jönshyttehåldamen
21.   Hålldam, liggier öfuen för ödeshammaren
22.   Rijshyttesiön
23.   Simmons hytte siön.
24.   Simmons hålmen.
25.   Simmons såghenn.
26.   Håldam, liggier öfuer för Simmonß sågh
27.   Dalekars hålmen.
28.   Den nyia håldamen.
29.   Den gambla håldammen.
30.   Bränungnen och Gårhyttan.
31.   Konungz hyttan.
32.   Dråtningzhyttan.
33.   Compernytz hyttan
34.   Myntet.
35.   Biörnhyttan.
36.   Cronohyttann.
37.   Myntemestarens gårdh
38.   Myntemestarens hästhagha.
39.   Söderdals quarn.
40.   Konstehiulet som dragher watn vtur
        Bitzbergz grufua.
41.   Fatheburs siön.
42.   Cappellet som liggier öde öfuen för Säters stadh
43.   Hålldamen öfuen för hytterna.


                    Effterskrifne äghor komma
                    Wilam Zilentz till.
44.   Vtsädee vtij Näßåckrenn                                4 1/2 tunna
45.   Vtsädee jbidem                                              1 7/8 tunna
46.   Noch vtsäde i förbemälte Näßåcker               3 tunnor
47.   Noch vtsädee                                                 1 3/4 tunna
        Diupänghien, kommer och Welam til
        och bruckas för hesthagee och
        är medh 48 noterat.
49.   Höö vtij Jönßhytteängen på
                                                     }   100 las
        båda sidor om åhnn till

        Hinnebo tächtenn ähr Willam
        Zilentz donerat.
50.   Vtsäde vtij förbemälte tächt                           3 1/2 tunna  
        Höö vtij samma tächt                                     10 las
51.   En ängiesfiäll, kommer Hanß
        Larßon i Knudtzbo till för dam-
        rötee, höö till                                                  2 las
52.   En ängiesfiehl, kommer Hanß Jönßon
        och Per Pederßon til j Nembdningzmans-
        bo för damrötee                                             3 las
53.   En ängiesfiäll, kommer Fin Laßee
        och Fin Eskell till för damröte                         1 1/2 laß
54.   Enn ängiesfiäll, kommer Johan Hanßon
        i Öfurasätra till i Skiedwij sochn
        för damrötee, höö                                          1 1/2 laß


(Karttext:)

Scala vlnarum.
Her möta Dalzby ägher
Dalzby wtwäghar på denna sidan om wäghen
Sätthers konungzgårdz och stadz wtmark på denna sidan om wäghen.
Her möta stadtzens kålltepper
Her möter skogh och mulebete   


1 Kommerskollegium Gruvkartor, Kopparbergs län nr. 1
2 Härefter har en rad utplånats