RA lösblad:26¹


Jfrån Löfmåtticke och till Storbodhen
kan man om sommeren roo alt medh een
bådh, men effter foorsserna änu inthet oph-
ränst ähro eller någet bebygdh, huar före gåår
stundhom långsam fart oph igenom forserna,
men det kan alt bätter lages.

Ifron Stoorboden til litera a sachneß
2 mihl, dähr wedertager een siö
åm 3 mihl, sädan öfuer een skog
åm 1 mihl, dähr tager ig<e>n een
siö emoht åm 4 mihl, sedan
igen een skoog åm 4 mihl, dähr
tager een siö emoht åm 2 mihl,
hwilken löper in til Gråträsk-
byn, oh räcker sädan Grå-
träsket 1 mihl på ander sidan
åm byen vhtföre, jfrån Gråträsk
byn in til Lille Pijtoby ähr
14 mihl, allt land wäg, oh
därifron 1 1/2 mihl til Pijtå stad
siöledhen.

Dee 4 grönna flecker gijnt öfuer2 äro gruffuerna. N.
A är Dråttningz schachten.
B är een litten gamel gruffua.
C är borgarens gruffua
D heetter Tronnaschachten.

(Karttext:)

Nord, Väst, Ost, Syd
Fiel
Fiel
Kyrckegårdn
Fiel
På denna sijdhen om siön är någe litte skogh.
Rundhomkringh på bådhe sijdher om desse 2 siör ähr fult oph skogh.
Ny smelthyten
Löfmåticke.
Denna lille strömen löper ått Nårige.
Her emillan bådhe hussen är 6 mil.
Waxnäs
Jfrån Argeplogh till Storbodhen är 10 mijl
På dhenna sijdhen om siöen ähr enthet annat än små biörkskogh, sedhen tager fiellen emoth.
4 mil.
Rosnäs
8 mijll
Argeplogh.
Raskegaun
Laxbåten
Wegen till Pijthå
Stoor Hornawen
Storawen
Ladis elf
På södher siden vht medh denna siöen ähr sommarewegen ifrån hiton och alt till Argeplogh ophuggen, sedan måste man der öffuer elfuan och gå på norr sijdhan om träskie till Bodhen, sedhan åter södher sijdhan alt til Gråträsken, ligger 15 1/2 mil på denna sijdhan om Pijthå.  
<...>dhen3 eser prouienthzhus
Emillan denna bodhen oh Pijthå räknas half wägz eller 31 mijller och är mestedelles landh wegh, allenast 8 mijller får man roo vtj 3 träsken.
Denna elfuan kan man ingen städdes gangh4 af hafua at roo medh bådh der op eller vthföre.
Her vtj denna strömmen förmenas den nyia hyttan någer städdes kunnes opbiuggias5.
Dhe grönna fleker skulla wara holmar i siöen
Der som deta :0: märkee i siöen giort ähr der skall forsser wara


(Andra anteckningar:)

Dato Sijlboiock i Pijthå lappemarck den 15 martij 1638

Hans Philiph Lybecker

1 Kommerskollegium Gruvkartor, Norrbottens län, nr. 1
2 D.v.s. gentöver?
3 Före dhen ett antal bokstäver och eventuellt något ord som inte går att läsa p.g.a. hål i papperet.
4 D.v.s. gagn
5 D.v.s. kunna uppbyggas?