RA lösblad:27¹


A är den största gruffua, som hetter Dråttningz skach<ten>, är di??? 42 
B aro3 4 malm hoper.
C är husen der gruffua drengen vtj boo.
D är kirkgården.
E är klensmedian
F äro 2 nyia rymningar.
G äro borgarens gruffuor.
H är et hool huar igenom deet watten löpper aff
    Dråtningz skachten.
J äro 2 hool på sträcket som wittrungen hafuer obskon
K är en stoor droos som och wittrungen hafuer obskondh
L är Cronskacheten
M äro 2 malmhopper, widh bådha grufuor kan wara
    till 250 tunnor renskilt malm i förrådh der alt opoffrad blifuer.

(Karttext:)

Berget heeter Nääsfiol.
Här ligger och een stoor snöö flock.
Detta är een stoor snöö flock, derifrån rinner denn enna bäcken åt Swerige och den andra åt Nårige.
Denna bäcken rijnner åt Nårige.
Denna lilla bäcken rijnner i från fiellen åt Swerige.
Detta är och stoor elff.
Emillan Dråtningzskachtten och Borgare gruffuan är 172 famnar.
Detta skall wara lhella fiel ryggen emillan Swerige och Nåårige.
Emillan bådhe gruffuorna är långdh 214 famnar.
Kleddersta gången eller sträckett.
Emillan den her lilla strömmen och Cronnaskachten är 41 2/3 famn.
Lapländisch marsch.4
Denna elffuen rijnner åt Nåårige.
Ladis elff
Ett littet treesck

1 Kommerskollegium Gruvkartor, Norrbottens län, nr. 2
2 Otydlig och eventuellt någon saknad text p.g.a. skada i papperet
3 D.v.s. äro
4 Detta symboliseras på kartan av tre ryttare och två män som leder tre renar var.