RA lösblad:28¹


                    Geometrisch
                       afritningh
                        öffwer
                  Torssilla ström
medh alle dhe wärken som der vthi bygdhe ähre.
               Affrijtat anno 1641.


Notarum Explicatio

A.    Torßilla kyrkia.
B.    Cronones miölquarn j huilken gåår 10 par steenar.
C.    Hiulhwset till quarnen på söra sidan.
D.    Rännan till quarnen som löper på dhe hiulen
                                       som ähre på söra sidan
E.     Här ähr brändt genom bärget, där igenom wat-
        net löper på the hiulen som ähr på norra sidan 
F.     Quarne broon.
G.    Här ähre damluukor genom huilka det öfffver-
        flödiga watnet löper. 
H.    Schnidewärket.
I.      Hammar smidia till schnidewärket. Dher
        vthi ähr twå härdar. 
K.    Hus som snidewerks folket vthi boor.
L.     Rännan till schnide wärket.
M.    Strömmen widh schnidewärket ähr    5 1/4 aln.
N.    Broon öffwer elffwen.
O.    Jacob Perßons hammar medh 2 härdar.
P.     Rännan till Jacob Perßons hammar.
Q.    Dammen till Jacob Perßons hammar.
R.     Dänne dammen ähr giordh widh landet på
        det watnet icke skall skiära sigh vth widh
        dhet andra landet.        .
S.     Här står öpit när mycket watn ähr, men
        när hammaren feelar watn, så dämmes
        där medh gränrijs.
T.     Strömmen widh Jacob Perßons hammar
        ähr    3 alnar högh.

        Heele strömmen widh Torßilla, bådhe medh
        det fallet som widh quaren och schnide wärket
        ähr, så och tillijka medh det wedh Jacob Perßons
        hammar ähr            8 1/4 aln högt.


(Karttext:)

Mälaren ligger vnder Hiälmaren 35 7/8 alnar.
På denne platz ähr Torßilla stadh belägen.
Emellan Torßilla och Forß ähr en lijten halff mijl, och alle dhe bönder som haffua sina egor widh elffwen säga sigh ingen skada aff något dämmande taga.

1 Kommerskollegium Gruvkartor, Södermanlands län, nr. 2