RA lösblad:30¹


                    Geometrisch
                       afritningh
                        öffwer
                     Fors ström
medh alle dhe wärken som der vthi bygde ähre
                Affrijtat anno 1641


Notarum Explicatio

A.   Eskell stuga slått.
B.   Forß kyrkia
C.   Broon widh lådugården.
D.   2 små knijpe hambrar.
E.    Dammen till knijpe hambrarna.
       Strömmen widh knijpe hambrarne
       ähr                     2 1/8 aln högt
F.    2 Hindrich Loos hammar smidior.
G.   Rannan2 till både hambrarna.
H.   Hindrich Loos gårdh.
I.     Hindrich Loos gårdh på wästera
       sidan åhn.
K.   Cronones sågequarn.
L.    Rännan till sågequarnen
M.   Hindrich Loos öffuerste
       hammar smidia
N.   Dammen till den öffuersta
       hammar smidian ligger
       2 alnar lägre än iempna
       watnet offuan om broon.
O.   Cronones miöl quarn.
P.    Quarnebroon.
Q.   Broon öffuer åhn.
       Strommen widh dhe 2 nedersta
       hambrarne ähr    5 3/4 alnar
       Strommen widh öffuersta ham-
       maren och quarnen ähr 3 3/4 alnar.
       Ähr och en lijten strom neder
       om lådugårdz broon, 1/2 aln.
            Bliffuer alt så strommarna
       alle till hoopa widh Forß eller
       Eskellstugan       12 1/8 aln högh


Emellan Forß och Hynnewa strömarna ähr 1/4 mijl
och dhe bönder som haffua sina egor widh elffwan
beswära sigh att the lijda skada på sitt fiske,
först därföre att dät dämmer twert öffwer elffwen
så att fisken icke kan gå aff och ahn,
sedan att bruks folket fiskia i deras watn.
    Deßförvthan beswära dhe sigh och, att dhe
lida skada igenom dämmande på sina egor,
män der till haffua dhe inga skial4, ty dhe
dammarna som dhe klage på liggia offuan för
deraß egor och dhe dammar som nedan fore ähr
kuna dem heller intit skada, ty den emellan ähr först
widh förß 2 alnar fall offuan för dammen, sedan ähr
och Skylesta strommen 2 1/4 aln högh där emellan som intit
wärke ähr vthi bygdh.


(Karttext:)

På denne platz ähr Eskellstuga stadh belägen.                     
1 Kommerskollegium Gruvkartor, Södermanlands län, nr. 1
2 D.v.s. Rännan?
3 D.v.s. Ström?
4 D.v.s. skäl