RA lösblad:6¹


(Rubrik:) Broo sochn.


             Notarum Explicatio

      Tiszlinge 4 gårdar. 
A.  Vtsäde till hele byen i Norregerdet        9 1/4 tunna
B.  Vtsäde i Södregerdet medh wreeten     12 tunnor
C.  Höö alz till hele byen medh Norrengen  58 laß

1.   Norregården ähr skattehemman,
             haar i byemåhl                        11 alnar
      Såår i Norregerdet                         2 1/4 tunna
      Vtsäde i Södergerdet med wreten  2 3/4 tunna
      Engh till                                         16 laß

2.   Södregårderna tillhopa, skatthemman,
           haffwa tillhopa i byemåhl           26 alnar
      Vtsäde i Norregerdet                     5 1/4 tunnor
      Vtsäde i Söder gerdet                    6 3/4 tunnor
      Engh till                                         30 laß

3.   Millangården, skattehemman,
           haffwer i byemåhl                      8 alnar
      Vtsäde i Norregerdet                     1 1/2 tunland
      Vtsäde i Södergerdet                     2 1/4 tunland
      Engh till                                         12 laß

      Till deßa hemma<n> ähr temmelig godh
      skogh och vtmark som strächer sigh
      norr åt Gryta, på södersijdan taga Bott-
      na egor emoot, på wäster sijdan Ößby
      och på östersijdan Söderby.
      Fiskie hafua dhe hemma wid byen vtij
      Ößmaren lacus.  

(Karttext:)

Gryta egor på denne sijdan.
Ößmaren lacus.
Lindh.
Hård wald.
Små starr.
Bottna gårdz ägor på denna sijdan.
Scala ulnarum.
Scala ulnarum.


¹ Oxenstierna saml. kartor nr 4