Södermöre:106


(Rubrik:) Södermöre    Torsåhs sochn.


           A. Fröbestorp, crone hemman   1/2      Tunlandh
2.        Åkren, ensäde, mull jordh, wtsade1       5 1/2
B.       Höö aff engen, hårdh och sank wall, full
           mädh ek, lindh och steen                laß   20
           Baste skogh, näffuer och bokeskogh.
           Een dell i Ölffuesiön, en dell till Danmark,
           gåt bete.    

(Karttext:)

Engen, hårdh och sank wall full mädh steen, eek, bok och lindskogh.
Kiärr wall.
Fröbbesztorp.
Alne mått

1 D.v.s. utsäde