Södermöre:109


(Rubrik:) Wijszefiärda sochn


E.       Lindöön, cronehemman   1/2     
                                                                                      Tunelan
          Håkan Gunmundßon haffwer vthsäde alz
F.       tillhopa, doch steenigh och grundh jordh, tuneland   3 1/2
G.      Höö aff ängen, hårdh och stenigh wall, sanck
          jblandh, fult medh skogh och steen, till           laß      10

          Angående skogh och vthmarck finnes timb-
          ber skogh något lijtet, swedie landz skogh jntet,
          ek och book skogh jntet, fiskie wattn jntet,
          quarn och quarnstelle jntet.       

(Karttext:)

Stenugh wall
Skogh.
Vthmarcken
Söder Lindöön.