Södermöre:111


(Rubrik:) Wijszfiärda sochn.


          Bockaboo, cronehemman   1, frelßehemman   1
                                                                                      Tunneland 
A.      Peder Swenßon, ländzmanen, haffwer vth-
          sädhee alz tillhoopa, nämbligen i gierdet litera A       5 1/6
AE.    Noch vthsädhee aff åkeren i ängien        litera AE     2

          Höö aff ängien hemma wedh byhn, hårdh-
          och steenigh wall och ähr noterad medh litera C       8    
          Höö aff gierdeßlinderna till                              laß     3

          Vthmarcken belangandee finnes timbberskogh jngen,
          swedielandz skogh effter nödtorfften,
          bog skogh1 nogh, fiskiewattn neder
          i Bochaboo siön, quarn och quarnstellee jntet.       

(Karttext:)

Grythe ägor närmast
Vthmarcken
Lindh
Frelßegården
Bockabo

1 Fel för bok skogh?