Södermöre:121


(Rubrik:) Wijszfiärda sochn.


                                                                                Tuneland
C.      Medelen, cronehemman    1
          Peder Tyggerßonns åker ähr godh mull-
          jordh och fult medh steen och rööhr, tuneland   6 1/3
          Ängieß gierdet ähr fult medh ekeskogh
          och stenigt hårdh waldh, höö till           laß         12

          Ohmkringh gierdet ähr een stoor måßa,
          odugeligh, kallas Fänie kierret.

          Till denne gården finnes skogh och vthmark
          effter nödtorfften, ek- och bookskogh
          något lijtet, fiskie wattn lijtet,
          quarn jngen. 

(Karttext:)

Medelenn
Fäniæ kierret.