Södermöre:124-125


(Rubrik:) Södremöhre häradtt.        Wijszfierda sochn.


                                                                           Tuneland
A.      Norr Kyrckeby, cronehemman   1
2.       Åkeren till Norregården, ähr
          medelmåttigh jordh mååhn beblan-
          dat medh sandh och mulljordh fult
          medh rööhr och steen, vthsädhe tuneland     6 7/8

3.       Åkerlyckian till Norregården, tunnland         3/4
          Ängien j gierdet ähr hårdh och
          stenugh måßewaldh fult medh
          ekeeskogh, höö laß                                      12

5.       Ängeß hagan enskijlt till Norre-
          gården, höö         laß                                    4

          Ringz quarn, lyder till Norre gården,
          ränthar    smör      1/2 pund
          Åhlefiskiee i Quarndammen.      


B.       Söder Kyrckeby, cronehemman   1
7.       Åkeren till Södragården ähr
          sandh och mulljordh fult medh röör
          och steen, vthsädhee alz tillhopa                        4 1/2
          Åkerstycke i Norregårdz gierdet
          litera C noterat lyder till denne gården, vthsäde  3/4

8.       Ängen j gierdet till Södre gården,
          en deehl hård och en deelß sanck
          waldh fult medh skogh och steen,
          höö till            laß                                              25


          Vthmarcken tillhoopa medh Norre-
          gården, finnes effter nödtorfften
          fiskie wattn neder i Kyrckie siön.


                                                                           Tuneland
          Bamszekulla, cronehemman   1
2.       Åkeren j giärdet ähr sandh och mull jordh
          fult medh röör och steen, vthsädhe                7 1/4
3.       Änghen j gierdet ähr småth måße waldh
          och stenugt och een deehl kiärr waldh.
          Jnnehåller höö alz tillhoopa             laß  20
4.       Höö aff Oluffzmadhan, sanck ängh, laß  4   } 30
5.       Ängeß hagan, medel måttig godh,   laß  3
6.       Ladulyckian, godh kierr waldh,       laß  3

          Vthmarcken belangandhee, swiedie mark
          finnes något lijtet sampt fiskie wattn
          lijtet i Gremunne måhle åhn och neder
          j siön.


(Karttext:)

Kyrckeby
Hårdh wall medh skogh och steen
Eek, lindh, steen och moratz
Skogh, stenug wall.
Bamsekulla
Hårdh wall medh skogh
Kiärr wall.
Kiärr wall full med mås.
Måsa.
Bamsekulla siön.
Kyrcke siöön.
Kyrckeby