Södermöre:132-133


(Rubrik:) Södremöhre häradt.        Wijszfiärda sochnn.


                                                                           Tuneland
Öster  Emeboda, cronehemman      1
2.       Åkeren j gierdet ähr högh sandh och ööhr
          jordh, nähr torck åhr ähr bliffwer mijs-
          wäxt på säden, vhtsädee till tunneland          12 1/4

3.       Ängen j åker gierdet ähr hårdh och steenug
          fult medh måß waldh, höö till         laß           6

4.       Söder maerna ähr sanck kierr wall,
          enähr wååth åhr ähr bergaß dhee jntet
          för wattnß vphäffwandee skull aff
          åhn, nähr tork åhr ähr bliffver höö laß           25

5.       Nårr Tåckmahn ähr sanck kierr wall
          lijka medh Söder madherna, jnnehåller höö   7

          Belangandhe vthmarcken finnes swedie-
          marck något lijtet, timbberskogh jngen,
          fiskie wattn lijtet nedher j åhn och siön.

(Karttext:)

Sand ååß
Wäster Emeboda egor.
Hård wall.
Kiärr wall.
Stenugh wall.
Kiär wall.
Öster Emeboda.
Sandåås
Wäster Emeboda egor.
Moratz
Eng.
Sank kiärrwall.
Sandåås, någe skogh iblandh
Siönn
Sanck kiärr wall.
Wide skogh.
Scala ulnarum.