Södermöre:15


Effterskreffne byiar och hemman
ähre vthi Södremöhre häradtt och
    Hageby sochn belägne
            anno 1656.