Södermöre:156-157


(Rubrik:) Södermöre       Wijsfiärdha sochn.

                                                               
Numero Lindöhult, crone hemman 2, fräse1                     Tunlandh
2.       Nårr gården haffuer sina enskijlta egior   
3.       Åkren, ensäde, sand mylla jordh, wtsäde                  5 9/14
B.      Engen, hårdh wall full mädh skog, steen, laß              14
4.       Wäster gården hafver i skifft mädh frälse gården
5.       Åkren hwmpar till Wäster gården, ensäde mulljord   4 1/2  
C.      Änghhwmpar, hårdh wall         3 las
D.      Wäster engen, hårdh och sank wall full      }              19
          mädh skogh och steen             16 laß
6.       Frä<l>se gården
7.       Åker hwmpar till fräse gården, mull jord                    4 3/4         
E.       Engh hwmpar, hård wall                laß                       6
          Skogh och bete alla tre gården2 tilhopa
          hwilket ähr myket ringa    

(Karttext:)

Konga häredh.
Offwinga häred.
Ganteß boo egor
Hårdh och sank wall full mädh skogh och steen
Hårdh wall
Kimra måla egor
Hårdh wall
Hårdh wall
Moras
Här tager frälse gårdzens engh wedh
Hårdh wal
Alne mått.

1 D.v.s. frälse
2 D.v.s. gårdar