Södermöre:172-173


(Rubrik:) Södremöre.        Madesiöö sochn

                                                               
                                                                                          Twn
Numero  A. Kopperfly, crone hemman  1                           landh
2.       Åckrenn i giärdet ähr sandh och mwll
          jordh fwll medh röör och steen,   wtsäde   12 1/4   
                                                                                     }    13  
3.       Åckren i lyckiann ähr mwll jordh, wthsäde 1/4 
31.     Engen i giärdet ähr hårdh och någe sijdh
          mååß wall fwll medh skogh och steen och
          håller tilhopa                                laß         18
5.       Södre maden, sanck kiärr och mååß 
          wall. När wäthåhr ähren bärgaß maden
          intet, och håller tilhopa när hon bärgaß
          kann för wäta                              laß         16       }    44 laß
6.       Engehagen, nyligen intagen aff Swijnwallen,
          ähr hårdh mååß wall                    laß         3
7.       Nårr maden ähr belägen wedh Förlångz-
          qwarn, ähr sanck kiärr wall         laß          7
          Godh swedie mark.
          Skwalte qwarn 1/4 mill nårr ifrån gården.
          Gåt mwlbete.
          Een dell i Förlångz qwarnsiöön.
8.       Skeldnebäk emällan Kopperfly och Förlångz quarn. 

(Karttext:)

Hårdh wal.
Kiärr wal.
Förlångzqwansiöön.
Moratz.
Obwinga häradh och Algeboda sochn.
Hårdh wal fwll medh skogh och steen.
Kiärr och måås wal
Moratz.
Moratz.
Sillemåla egor.
Scala wlnarum.

1 Troligen fel för 4