Södermöre:29


(Rubrik:) Ahreby sochn.


            Gårdabyn, skatthemman 2, frelsehemman 1
1.         Steen Jonßon, skatte hemman         1 
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A    6 1/2
                        Vthsädhee j gierdet          litera     B    4        }  12 1/2   
                        Vthsäde aff åkerlyckorna litera     C    2

2.         Oluff Abrahamßon, skatte hemman 1 
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A    3
                        Vthsädhee j gierdet          litera     B    4 1/2   }  8
                        Vthsädee åkerlychian       litera     D    1/2 

3.         Jon Nilßon, frelße vnder jungfru Sigrid Baner 
                        Vthsädhee j gierdet          litera     A    2 1/2
                        Vthsädhee j gierdet          litera     B    3        }  6 5/6
                        Åkerlychian                     litera    <.>  1 1/3

            Byhns stoora ängh ähr skarp hård
            walldh medh måße bottn fult medh biörk-,
            gran- och eneskogh, doch mestendeelß
            odugeligit, och kan jnnehålla höö till                               20

            Höö aff ängien j gierdet medh något
            skogh beblandat, höö till        laß                                   12
               
                                                            Summa                        32

            Ahnbelangandh<e> vthmarcken finnes
            tillhopa med Skälby boernee klöff
            om klöff och ähr mulbethe effter
            nödtorfften, swediemarck jntett,
            brann weedh efter dogelig nödtorfft.
            Fiskie wattn jntet, ett quarnstellee
            benembdh Bagganß quarn, hafwer
            een ruhn tijdh ödhee leegat och ähn nu
            ödhee lijgger, quarn        1

(Karttext:)

Moretorp sochn.
Leer mylla.
Swine walldh.
Byhns stoora ängh, mestedels skarp och odugeligh, full medh skogh.
Lindh
Leer mylla
Gårdaby.
Ängh.
Eng