Södermöre:39


(Rubrik:) Ahreby sochn.

                                                                                     Tuneland
            Oluffzboo, arff och egit hemman     1
3.         Åkeren j Norre gierdet ähr sandh mylla, vthsäde  2 1/2 
4.         Åkeren i södhree gierdet ähr sandjordh, vthsäde  5 1/2 
5.         Ängien i gierdet ähr [ähr] mestendeelß
            sijländhigh, doch lijtet hårdh waldh höö till            16 laß
            Ett ängeß kierr i skogen medh grofft
            starr, fult medh skogh höö till    laß                       12   

            Vth marcken anbelangande finnes timberskog
            sampt annan tarffwee skogh bådhe till gierd-
            slee och stöör effter nödtorfften, book skog
            nogh, swediemarck jntet, een squaltee
            quarn som gåår hööst och wååhr.

(Karttext:)

Oluffzboo.
Sand mylla.
Kiärr vall
Ängh.
Scala ulnarum.