Södermöre:41


(Rubrik:) Ahreby sochn.

                                                                                        Tuneland
            Bodzmåhla, cronehemman     1/2
1.         Gunmundh Biörnßons åker ähr een dehl
            mulljordh och een deehl hög sandhjordh, vthsädhe   4 
2.         Höö aff ängien j gierdet till                         laß         7
3.         Höö aff den lilla ängien numero 3 noterad, laß         2
            Höö aff kiärr j skogen till                           laß         3

            Vthmarken belangandee finnes timbberskog
            effter nödtorfften, swedie marck jntet,
            eek skogh något lijtet, bookskogh jntet,
            mulbethee efter nödtorfften, fiskie watn
            jntet, quarn jngen.


                                                                                                      Tuneland
            Kiettelhult, cronehemman  1
4.         Larß Carlßon haffwer vthsädhee j
            gierdet alz tillhoopa, nämbligen tuneland                                5 1/3     
5.         Vthsädhee i ängieß åker stychen numero 5 noterad, tunnland 1 1/2
6.         Höö aff gierdeßlinden i norre gierdet,                       laß          3
7.         Höö aff den lillia1 ängen till                                       laß          4
8.         Höö aff den södhere ängien till                                 laß          14
                                                                                     Summa        21

            Vthmarken belangandee finnes timbberskog
            och till tiäru weedh nogh, swediemarck
            något lijtet, eek- och book skogh lijtet,
9.         En squalte quarn som gåår hööst och wåhr.


(Karttext:)

Boodzmåhle. 
Kiättelhult.
Kiärr wall.
Betes haga.
Hårdh waldz engh
Quarn

1 D.v.s. lilla