Södermöre:59


Efterskreffne gårdar och hemman
ähre vthi Södremöhre häradtt och
Toorsz åhsz sochn belägene,
anno 1656.

Carolus Laurentj
Bandtleer

Carolus