Södermöre:Titelblad


Geometrica delineatio
             öffwer
hans höggrefflige excellens
greffwe Johan Oxenstiernas
Axellsons greffweskap Södremöhre
j Calmare lähn beläget,
        jnnehållandes
effterskreffne hemmanens quantitet och
qualitet till åkrar, engiar, siögar, strömmar,
quarn och qwarnställen, åthskillige fiskie wattn, vth-
jorder och vthfiäller, som hemma heller affsijdes ifrån
byierna kunna wahra belägne, sampt skogh, vthmark
och alla circumstantier, så att man all deeraß beskafen-
heeth kan sigh medh een hast för ögonen ställa[s] och
hwar och eens valieur ther aff kiänna och
dejudicera, affmätit och delinierat
anno 1655, 1656

       aff

                    Carl Larßon
                    Bandtleert, geometer 

(Annan anteckning:)

Denne mäthestocken ähr långh 150 alnar efter nyia alnen.

Söder.