S2:1(Rubrik:)
Fiskinge uhti Askers härad
och sochen, 4 heehla och 2:ne hallfwa hemman
lijka stoora till öretahl och dhe 2:ne halfa
emot een heehl. Af hwillka 1 1/2 hemman
förbytte ähro, gamalt skatte men nu
i frällsse.


              Notarum explicatio.                                                     Uth-    Höö
                                                                                                    säde.   lass.
Littera A. Huustompterne.
B.  Uthsädet uthi wästra giärdet, 27 tunland,
   hwar af belöper till heela hemmanet som
   nordast beläget ähr,                                                                      5.
   Ibidem, hafre jordh,                                                                      1/2.
   Lindewall, 7 tunland á 4 lass på tunlandet,                                              5.
C. Andra åhrs uthsäde uthi östra
   giärdet, 35 7/8 tunland, huar af löper  
   till heela hemmanet,                                                                     6 1/2.
   Hafre jordh,                                                                                  5/8.
   Ibidem lindewall, 2 7/8 tunland,                                                               2.
D. Hemengen, som består af starrwall,
   innehåller 46 3/4 tunland á 3 lass på
   tunnelandet,                                          141 lass.
E. Engen öfwer ellfwen, består af
   fräken och grof starrwall,
   73 3/4 tunland á 4 lass tunlandet,          296 lass.
                                                      ________________
                                                              437 lass.
   Hwar af till detta hemmanet,                                                                    90.
                                                                                            _____________
                                                                                                   12 5/8.    97.
   Hallfwa hemmanetz andeehl blifwer
   rätt hallfparten emot åfwan stående
   hemman i uthsäde och höö.

   Widare bysens beskaffenheet, ähr
   åkeren af siöneste mulliordh
   och någet steenblandat, engen
   af sank starr och fräken båtten.
   Intet uthrimme till muhle-
   bete eller fångh skogh.
   Fische uthi Öster Qwissmaren.


(Karttext:)
Bärsta enngh.
Röse.
Rööse.
Fräken och groff starr båtten.
Sank wall
Orögt.
Orögt.
Närbyåhs egor.
Hållme uthi kiärret.
Wijde kärr, orögt.
Groff starr wall.
Öster Quiszmar lacus.
Starr wall.
Lööt till beete.
Tibbe egor på denne sidann.
Lindwall.
Stenblandat och schiön.
1 hemman.
Linda.
Mull jordh.
Sandblandat mull jordh.
Lind.
Huustompter.
Squalt quarn.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.