S2:2(Rubrik:)
Leedh uthi Skyllersta häradh och
Ekeby sochen, warit 7 hallfwa hemman, men 2 afhysta
och lagde under Nynäs säterije, befinnes af lijka stoorleek.


                  Notarum explicatio.

Littera A. Byn senns huustompter.                           Tunland.
B. Uthsädet uthi wästra giärdet,                                     22.
   Ibidem lindewall, 2 1/8 tunland,                                                     4.
C. Litet giärdet samma åhret,                                           5 7/8.
   Ibidem lindewall,  3/4 tunland,                                                        1.
D. Nårra giärdet, som består af grund
   och öhrigh jordh,                                                         10.
   Dito hafre jordh,                                                            1.
   Ibidem lindewall,  1 1/2 tunland,                                                     3.
                                                                              ___________
                                                                                      38 5/8.
   Hwar af blifwer ett hemmans anpart,                                                   5 31/56.

          Andra åhretz uthsäde.
E. Östra giärdet, af leerblandat och sånnig jordh,
   mycket steenigh,                     36 tunland.
   Hafre jordh,                             2,
                                   ____________38.
   Lindewall, 5 tunlandh,                                          10.
   Löper alltså på hwart hemman,                                        5 3/7.
F. Lillengen, af små starrwall, 9 1/4 tunland á 2 lass, 18 1/2.
G. Stoorengen består af grof starr och fräken-
   båtten, 72 3/4 tunland á 3 lass,                            218.
                                                                   ___________
                                                                            254 1/2.
   Löper alltså på hwart hemman,                                                        36 2/7.
   Humblegårdh till hwar gårdh, 100 stenger. Godt mulhlebete.
   Någet fische uthi Qwissmaren. Nödtorfftigh skogh till wedebrandh
   och gårdh fångh.
H. Dhe 2:ne afhyste hemmans tompter, besittia 2:ne dagzwerkztorpare
   som så wähl som dhe 2:ne oppå Eneby nedersatte hafua nyrög-
   ningar uthi G, 4 tunland á 3 lass,  12 lass,
   hwillka ähre tecknade medh littera J.


(Karttext:)
Ökna egor.
Groff starr engh.
Rood leedh.
Orögt wide kärr.
Nyrögt.
Grooff starr engh.
Nyrögdt.
Lindh.
Lindh.
Örigh och stenigh jordh.
Nynääs egor.
Lindh.
Lindh.
Nyrögdt.
Orögdt wide kärr.
Qwiszmar lacus.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Lindh.
Lind.
Lind.
Små starr wall.
Leer jordh.
Leer jordh,
Leer jordh.
Lindar.
Lind.
Sågh jordh.
Lind.
Grund och örigh jordh.
Lindh.
Lind.
Sååg jordh.
Nyrögdt.
Afhyste hem-mans tompter.
Huus tompter.
Sand backar.
Enebacke.
Knechte bygge.
Knechte engh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.