S2:6(Rubrik:)
Nynääs säterie består af,                                                       Tunland.  Höö
Nynääs 1 hemman, Eneby 3:ne hallfwa, sampt                                       lass.
2 hallfwa af Leedh, hwillka till egor
nu sammanblandade ähro.

               Notarum explicatio.

A. Nynääs bygningztompt.
B. Eenebyes gambla huustompter, uppå huilka
   2:ne små torp nu satte ähro, hwars bruuk
   af jordh ähr her medh gården opfördh.
C. Ena åhretz uthsede af mehrendeehls grund
   och öhrigh jordh, deehls leerjordh,                                          32.
   Ibidem lindewall,                                                                                1.
D. Uthi samma giärde ähr någon åkerjordh
   igenlagd, som ofruchtbar mark ähr, som
   tecknadt medh D, 4 7/8 tunland.
E. Andra åhrs uthsede, samma jordhmåån,                                28.
   Ibidem igen lagd åker, som deehls ofrucht-
   bar ähr, betecknadt medh littera F, 4 1/4 tunland.
   Ibidem lindewall, 3 7/8 tunlandh,                                                          6.
G. Een lijten enngh, 5 1/2 tunland á 2 lass,  11.
H. Stoor engen består af grooff starr
   och fräken båtten, 120 tunland á 3 lass, 360.
                                                        ______________                     371.
   Tårparnas åker, littera B,                                                       11.
   Dito engh oppå Leedz orögde kärr som på
   Leedz afwittringh tecknadt ähr medh
   littera J, 4 tunlandh á 3 lass, hafua
   tillijka medh dhee torparna wid Leedh,
   Hwadh denne byes eller hemmans widare
   willkor belangar, ähr icke medh muhl-
   beete eller wedebrandh någon lägen-
   heet, uthan uppå Leedz egor, för
   dhe hemman der afhyste ähro.
                                                                                               _____________
                                                                                                 71.      390.


(Karttext:)
Groff starr och fräken båtten.
Starr wall.
Öhr jordh.
Lind.
Öhr jordh.
Ödeåker.
Eeke backe.
Öhr jordh.
Öde åker.
Ene backa.
Linder.
Öhr jordh.
Starr wall.
Igen lagd åker.
Leer jordh.
Skarp leer jordh.
Öde åker.
Frougstadz egor.
Leer jordh.
Öhrigh och steenig jordh.
Lind.
Lind.
Lind.
Leedz egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.