S2:10(Beskrivning:)                                                             Tunland.  Höö.  Tunland.  Höö lass.
Härminge byes beskrifningh uthi Skyllersta häradh                        lass.
och Giällersta sochen, hwarest ähr 2 heehla och 1/2 hemman, aff
hwillket dhet 1/2 och Sunnersta, welborne herr Fallkenbergh förbytt.          
                             {  1. Wästra gården, örtuglandh 12.
Byesens öhretahl,  {  1. Mellangården,                    12.
                             {  1/2. Sönnersta gården,              6.
                           _______                              __________
                               2 1/2 hemman.                         30.
Littera A. Hemmanetz bygningstompt.
B. Ett åhrs uthsäde af stengih mull, 28 tunlandh, huaraf detta hemman         5 3/5.
   Ibidem lindewall, 2 3/4 tunlandh,                                                5.
C. Andra åhrs uthsede af mull och stenigh jordh, 22 tunland, huar af detta,  4 1/2.
    Lindewall, 7/8 tunlandh,                                                            2.
D. Een lijten engh af små starr wall, 4 1/2 tunland á 1 1/2 lass,        7.
   Wäster engen består af oländig mark, myr och måsigh, någet
   små starr, 56 tunland á 1 1/2 lass,                                            84.
                                                                                     _____________
                                                                                                 98.
   Schiönt muhlebeete. Nödtårfftigh skogh till wedebrandh och
   gårdefångh. Fische watten.
   Kommer altså på detta 1/2a hemmanet. Uthi höö,                                                 19 3/5.
                                                                                                  ____________________
                                                                                              Summa.     10 1/10.   19 3/5.


(Karttext:)
Attersta egor.
Booängz egor.
Graan skough.
Graan shough.
Graan skough.
Bonsätters egor.
Lind.
Lind.
Stenigh leerjordh.
Små starr.
Sidlendigh sand jord.
Lindar.
Lind.
Småå starr.
Röö måse och alldeehles odugelig, medh små tall skough.
Små starr wall.
Lind.
Lindh.
Oxe beete.
Tösiöö egor på denne sijdan.
Fnugg och måse wall.
Små star wall.
Mosiö lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.