S2:14(Rubrik:)
Biörka uthi Skyllersta härad och Ekeby sochen,
4 hallfwa heman, alla af lijka stoorleek och öhretahl, af hwillka 2:ne, den norra
och sönnersta, af herr Hindrich Fallkenbergh förbytte ähro.


Littera A. Husetompterne.                    Tunland.       Tunland.  Höö
B. Leer giärdet åker,                                 22.
C. Norra giärdet och
   en lycka,                                                13.
D. Södra giärdet, upgiord
   åker,                                                      10.
   Ibidem hafre jordh,                                  2.
                                                           _____47.
   Kommer på hwart hemmanet,                                11 3/4.
   Lindewall,                                                                          2.
   Andra åhrs uthsäde.
E. Östergiärdet,                                      50.
   Ibidem hafrejordh,                                 4.
F. Een liten åkerhage,                               5.
                                                         _____59.
   Kommer på huart hemman,                                   14 3/4.
G. Noor engen af tufwigh och små
   starr wall, 18 tunland á 2 lass,  36.


H. Wäster engen någet sank och
   dehls hårdwall, 58 tunland,  116 lass.
J. Een engh i skogen, kallas
   From kärret, af sank
   wall, starr och fräken,
   59 tunland á 3 lass,             117.
   Som finnes på fölgiande  ___________
   sijda afsatt.                         329.
   Kommer altså på hwart
   hemman,                                                               82 1/4.
K. Een haage till heehla byen.
L. Eeen oxehage af
   stenigh och skarp
   wall, huar uthi klåckarn
   hafuer en lijten åkertäppa.


Humblestenger till södregårdn,  100 stenger.
Dito till norragården,                 400 stenger.
Schiönt muhlebeete. Wede-
brandh och fångeskough.
Men ey afskillt ifrån
Åby.


(Karttext:)
Löföns engh.
Klåckare täppa.
Torstadz egor.
Tufwigh och små starr wall.
Klåckarens åker.
Lind.
Lind.
Sandh blandat.
Leer jordh.
Ene backe.
Oduglig mark.
Öhr och stenigh jordh.
Tåmpterna.
Linda.
Leer jordh.
Swartt mylla.
Kiärr och små starwall.
Öhr och stenigh jordh.
Åby egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.