S2:19(Rubrik:)
Gryth uthi Skylleersta härad                                                     Tunland.  Höö
och Giällersta sochen, ähr 8 hemman, innehålla                                         lass.
97 örtuglandh, hwar af landzhöfdingen welborne herr
Hindrich Fallkenbergh hafwer 2:ne fierdedehls hemman
under förbytningh, ett beläget näst södergården af 12
örtugland och däth andra näst norrgården 15 örtugland, huilka
förbytte hemmans proportion af egor her opsattes.

             Notarum explicatio.

A. Byesens byggningstompt.
B. Ena åkergiärdetz innehålldh,                                                  20 1/2.
   Ibidem lindewall, 4 1/4 tunland á 2 lass tunlandet,                               8 1/2.
C. Samma åhrs gångh uthsäde,                                                  42 1/2.
                                                                                          ________
                                                                                                 63.
   Hwar af proprtionaliter till 12 öhrtugland hemmanet
   kommer,                                                   8 tunland.
   Till 15 öhrtugland hemmanet,                    9 3/4 tunland,
D. Andra åhrs uthsede,                                                              43.
   Ibidem lindewall, 6 tunland á 2 lass,                                                   12.
E. Samma åhrs uthsede,                                                             14.
                                                                                       _________
                                                                                                 57.
   Kommer på hemmanet af 12 örtugland,   7 tunland.
   Sammaleder på                15 öhrugland,  9 tunland.
F. Engen består af hårdh och skarp wall,
   69 tunlandh á 1 1/2 lass,                                                                     103 1/2.
G. Een uthengh uppå Fällersta egor af små starr-
   wall, 7 1/2 tunland á 2 lass,                                                                  15.
                                                                                                    _________
                                                                                                            143.
   Kommer på hemmanet af 12 örtugland, höö17 lass.
H. Trenne engiar uthi skogen till detta
   hemmanet, 6 tunlandh,                                 12.
                                                                _______29 lass.
   Dito på hemmanet af 15 örtugland uthi
   desse 143 lass, kommer                              22.
J. Uppå uthmarken ähr her till en
   enge hage,                                                    5.
                                                               _______27 lass.
   Een beeteshage, gådt muhlebeete, smått
   gran timber skough, sampt wedebrandh
   och gårdefångh till nödhtårfften.


(Karttext:)
Små starr.
Graan skogh.
Beetz hage.
Små starr wall.
Skalle backe.
Tall skough.
Lindar.
Moo leera.
Moo leera.
Skarp hårdh wall.
Skarp hård wall.
Små starr wall.
Leera.
Ene backe.
Lind.
Leer jordh.
Lind.
Leer jordh.
Lindh.
Enebacke.
Lind.
Eene backe.
Leer jordh.
Moo leera.
Nårrabroo egor på denne sijdan.
Leer jordh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Linda.
Fällersta egor.


(Ovan skalan:)
Schala ulnarum.