S2:22(Rubrik:)
Åby uthi Skyllersta härad                                                    Tunland.  Höö
och Eekeby sochen, 2:ne hemman som ähro lijka till                           lass.
öretahlet, af hwillka den södre af wellborne
herr Hindrich Fallkenbergh förbytt ähr.

             Notarum explicatio.

Littera A. Huustompterne.
B. Norra giärdet, tunland                   35.
   Lindewall, 1 3/4 tunland á 2 lass,                                                    3 1/2.
C. Ett litet giärde samma åhr,              11.
   Lindewall, 1 1/2 tunland á 2 lass,                                                     3.
                                                     _______ 46.                      23.
   Andra åhrs uthsäde.
D. Uthi södra giärdet,                         28.
   Ibidem hafre jordh,                            3.
   Lindewall, 1 1/4 tunland,                                                                     2.
E. Noch uthsede uthi wästra giärdet,
   Opgiord åker,                                   5.
   Ibidem hafre jordh,                            3.
                                                      ______39.                         19 1/2.
F. Engen består af hårdh wall och mycket
   skarp, 28 tunland á 1/2 lass, giör 42 lass,
   löper på hallfdeehlen,                                                                          21.
  
   Muhlbete ähr her till medh omliggande
   byiar, och nödhtårfftigh skough till
   wedebrandh och gårdefångh.
                                                                                          ________________
                                                                                   Summa.  42 1/2.  29 1/2.


(Karttext:)
Torsta egor.
Leer jordh.
Sandblandat jordh.
Lindh.
Lindh.
Ör och stenigh jordh.
Lindh.
Gräs tompter.
Liungh wall.
Lind.
Lindh.
Skarp hårdhwall.
Biörka egor på denne sidan.
Leer och mull.
Sandh origh1 jordh.
Lind.
Sand örigh jordh.
Lindh.
Skarbiörka egor på denne sidan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


___________________
1Fel för örigh.