S2:26-7(Rubrik:)
Ekeby by uthi Skyllersta härad
och Eekeby sochen. Består af 8 hemman,
hwillka innehålla 111 örtuglandh, hwaraff
1 hemman af 15 öhrtuger, landzhöfdingen
wellborne herr Hindrich Fallkenberg förbytt,
hwars anpart nu her opsettes.

          Notarum explicatio.

A. Byesens huustompter.
B. Eena åhres uthsede för heehla byen,    39 1/2
   tunlandh, huar af detta hemmanet tillkommer             5 1/4.
C. Ett åkergiärde andra åhret, tunlandh   44.
D. Noch ett giärde samma åhr,               12 3/4.
                                                   ______________
                                                             56 3/4.
   Hwar aff detta hemmanet tillkommer,                        8.
E. Engen som ähr aff starr och bördigh
   wall, 59 tunland á 3 lass,   177 lass.
   Kommer altså på detta hemman,                                      24.
   Een engehaga uthi skogen,                                                  3.

   Dätta hemmanet ähr illa wedh macht hållit
   båd medh huus och giärdzgårdar, godt
   muhlebeete, nödhtårfftigh skough till
   wedebrandh och gårdefång af graan.


(Karttext:)
Frommesta egor på denne sijdann.
Skall backe.
Leer jordh.
Näsby egor på denne sijdann.
Leer jordh.
Öhrig jordh.
Små starr wall.
Tompter.
Öhrigh jordh.
Lindh.
Lindh.
Leer jordh.
Leer jordh.
Skall backe.
Sågh jordh.
Näfwesta.
Näfwesta egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.