S2:28(Rubrik:)
Dambybärgh uthi Skyllersta häradh och Swinewad sochn,
2:ne fierdedehls hemman, hwar af den nårra ähr förbytt och ähr hwardera medh
hwar annan lijka stoora uthi egorne, som her nu på bemälte 1/4 deehl afsettes.

                                                                                            Tunland.  Höö
Littera A. Hemmanetz bygningstompt.                                                  lass.
B. Eena åhretz uthsede, wästra giärdet 5 3/4 tunland                2 7/8.
   Lindewall, 3 1/4 tunland, löper 1 5/8 tunland,                                        3.
C. Uthsäde andra åhret, 5 1/4 tunland,                                     2 5/8.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland, 1 1/8 tunland på hwar, giör                   2.
D. Nårra engen, huilken allena detta hemmanet tillkommer
   3 1/2 tunlandh á 2 lass,                                                                         7.
E. Een lijten engh huar uthi detta hemmanet halfdeehlen
   tillkommer, 7/8 tunland á 3 lass,                                                            3.
F. Een engehaga, 2 tunland á 2 1/2 lass,                                                   5.
   Noch een lijten uthteegh på kiärret wedh Emma,                                   5.

Dhätta hemmanetz eller byes widare willkor, befinnes
af godt muhlebeete, ungh timberskogh, sampt
skogh till godt gårdfångh och wedebrandh.                         ______________
                                                                                                5 1/2.    25.


(Karttext:)
Bäckz egor.
Lindh.
Skall backa.
Breebohls egor.
Gamby egor på denna sijdann.
Linndh.
Leer jordh.
Små starr wall.
Lindh.
Leerblandat jordh.
Tomt.
Lindh.
Beetes haage.
Små stars wall.
Små starrs wall.
Römåse wall, odugelig.
Lätte egor.