S2:42-3(Beskrivning:)
Giäddeby i Glandzhammars
häradh och dito sochen, gammalt frälsse
som lembnas kungliga mayt och cronan i
wederlagh för okiöpte renttor.

A. Gårdsens bygningstompt.
B. Eena åhrs uthsede uthi nårra giärdet,                    13.
C. Andra åhrs uthsede uthi södra giärdet,                 11 1/2.
D. Östra engen, af sijdländigh små starr
   wall, 10 tunland á 2 lass tunlandet,                                    20.
E. Engen Weenen, af grooff starr och
   sank wall, 7 1/2 tunland á 3 lass,                                         22.
F. Engen af små starr wall, 9 1/2 tunlandh
   á 2 1/2 lass,                                                                       19.
G. Engen wedh Löten, af groff
   starr wall, 6 1/4 tunland á 3 lass,                                        19.
H. Engen Strupen af små starr och
   tufwigh wall, 10 tunland á 1 1/2 lass,                                  15.
J. Een lööet till boskaps beete.
   Lijten träägårdh, icke af stoort
   wärde.
   Schiönt fiske uthi Hiellmaren.

Widare denne gårdz lägenheeter
ähr ey hwarken muhlbeete, eller
den ringaste fångh till skough,
wedebrandh, eller muhlbeete.
                                                                          ____________
                                                                            24 1/2.    95.


(Karttext:)
Små starr wall och tufwigh.
Kåffta engh och åker giärde.
Små starr wall.
Leer jordh.
Sandblandat jordh.
Rudam.
Örig jordh.
Dy och groff starr wall.
Lindh.
Träägård.
Leer jordh.
Steen backe.
Små starr wall.
Steen backe.
Leer jordh.
Eene backe.
Elfwahla egor.
Hielmar lacus.
Groff starr båtten.
Huusby egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.  Reviderat.


(Övre vänstra hörnet:)
Forfattad 1688 af Gabr Thoring.
Örebro län, Glanshammars
härad och socken.