S2:46-7(Rubrik:)
Geometrisk carta af Stånger uthi Askers                                           Tunland.  Höö
härad och Mädlösza sochen, som ähr förbytt för Löföen och                             lass.
Rössiöö, hwillket består af efterföllgiande lägenheeter.

          Notarum explicatio.

A. Stångers bygningstompt, skattehemman 1.
B. Uthsädet uthi wästra giardet1, ena åhret,                                         8 1/8.
   Ibidem lindewall, 5 1/8 tunland,                                                                   10 1/2.
C. Östra giärdes uthsäde, andra åhret,                                              11 1/4.
   Ibidem lindewall, 3 1/8 tunland,                                                                     6 1/2.
D. Een engh af skarp wall, som för des tarfheet ey kan afrödias
   att behålla swalkan, kan icke räknas mehr ähn hallfdeehlen aff
   tunnelanden, 10 1/2 á 1 1/2 lass tunnelandet,                                                 16.
E. Een lijten engh af skarp hårdh wall, 6 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                      10.
F. Noch en engh af måsig och fnugg wall, 13 1/2 tunland á 1 1/2 lass,               19 1/2.
                                                                                                     ______________
                                                                                                         19 3/8.   62 1/2.
   Humblegårdh till 100 stenger. Koohage för några creatur.
G. Een grääshage oppå stångers egor, men brukas under säterijet
   oppå denna byesens egor, befinnes någre torp wara optagne,
   hwars lägenheeter till höö och uthsäde här opsatz finnes,
                                nembligen.
           Hult, rättarens hemman.
   Uthsäde ena åhret, uthi nårra giärdet, steen och örig jordh,                 1 1/2.
   Ibidem lindewall,                                                                                           2.
   Uthsäde andra åhret, uthi södra giärdet, steen och örig jordh,             1 3/4.
   Östra engen, af hårdwall, tufwigh och steenigh,                                               8.
   Wästra engen, af hård och bördigare wall,                                                      9.
                                                                                                     ____________
                                                                                                            3 1/3.   19.
                 Wästgiöte torpet.
   Något tillökt af Wija egor, men huadh af Stångers egor består,
   dett observeras her under denne upsatz. Nembligen.
   Ena åhrs uthsäde, 1 tunlandh, ibidem lindewall 1 tunland, giör 3 lass,   1.         3.
   Andra åhrs uthsäde af samma jordhmån, stenig och blandat mulljord,   1 1/2.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 tunland,                                                                       3.
   Östra engen, af hårdwall och måsigh,                                                              8.
   Wästra engen hårdwall och stenigh,                                                                4.
                                                                                                      _____________
                                                                                                            2 1/2.  18.
              Hindrichz torp.
   Uthsede ena åhret af stengig och örigh jordh, 1 , andra
   åhret af samma jordwall eller jordmån 1 1/2 tunland, giör                     2 1/2.
   Een liten engh wäster om gården, hårdwall                                                      4.
   Dito een, öster om gården, af hårdh och stenigh wall,                                      3.
   Noch en gräshage, in till Stångers giärde,                                                        2.
                                                                                                    ______________
                                                                                                            2 1/2.     9.
   Denne byesens generale rågångh, kan op-
   wijsas på 2:ne sijdor, men på den sijdan
   säterijetz egor anstöta, kan ey andre
   märken, uthan wedh siöen, en giärdzgård
   emellan hagarna, hwillken tecknadt ähr
   medh littera F, hwar ifrån skilldnaden påståås
   gå till Hålsteen, som upteknade linia littera H
   uthwisar.


(Karttext:)
Sjön Hjelmaren.
Gröngåhla.
Giöxholms egor.
Koohaagen.
Stoor steen.
Hårdwalls engh.
Kåhlgård.
Wittensteen.
Hindrichz torp.
Brunswikz haga.
Steenigh sandh jord.
Linda.
Steenigh och sandh jordh.
Ryninge egor på denne sijdan.
Fnugg och måse wall.
Graan backa.
Hullt.
Hållstens enngh.
Wästgiöte torp.
Skarp hårdh wall.
Hålsteen.
Wijda egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för giärdet.