S2:54-5(Beskrivning:)
Kiöpberga uthi Askers härad                                            Tunland.  Höö
och Mädlösa sochen, 2:ne cronehemman                                          lass.
som warit förmedlade och ähro af lijka
stoorleek, hwar till finnes fölgiande
lägenheeter, nembligen.
A. Hemmanens huustompter.
B. Eena åhrs uthsede uthi öster giärdet
   af sandh och örigh jordh, någet lerblandat,                     18.
   Ibidem lindewall, 3 1/2 tunland á 2 lass löper
   7 lass, men allenast obserueras 1/2 parten,                                    3 1/2.
C. Wästra giärdet af samma jordh,                                   14.
   Ibidem lindewall, 12 tunland á 2 lass,
   uthföres om åhret, 1/2 parten,                                                      12.
D. Wästre engen, af små starrwall,
   19 tunlandh á 2 lass,                                                                   38.
E. Öster engen, af grooff starrwall
   och fräken, 24 tunland á 3 lass,                                                  72.
F. Een lööth till boskapsbeete, af dy
   och sankwall.
   Humblegårdh nyes lagdh, 50 stenger.
   Någet wår fische uthi åhn medh
   miählar.
   Till desse hemman ähr icke någet
   uthrymme uthom hank och stöör.
   Ingen wedebrandh eller
   gårdefånngh.                                                             _________________
                                                                                       32.       125 1/2.


(Karttext:)
Helgesta egor på denne sijdann.
Knechte åker.
Lindh.
Betes hagar.
Lindha.
Leer jordh.
Ohrigh1 jordh.
Humblesta engh eler egor.
Stenbacka.
Origh1 jordh.
Leer jordh.
Swart mulla.
Lindh.
Lind.
Swart mylla.
Små starr wall.
Grooff starr wall och fräken båtten.
Segersiöö egor på denne sijdann.
Lööthan.
Skateby egor på denne sijdan.
Knechte eengh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.
År 1688 af
Gabr. Toringh.


__________________
1Fel för örigh.