S2:61(Rubrik:)
Afsätningh på Kåfalla uthi Fällingz-
broo sochen, skatte 1/4 hwar widh och ett
annat 1/4 hemman beläget ähr, men i
inhängnader eller hem ägor, hwar annan
ifrån afdeehlte.

           Notarum explicatio.                                         Tunland.  Höö.

Littera A. Hemmanetz bygningstompt.
B. Giärdet, hwarest åkeren ähr igen
   lagd, till                                                                         4.
   Ibidem grääswall af duglig wall,
   3 tunlandh á 2 lass,                                                                      6.
   Uthi samma hängnad, ähr mycken
   orögd och steenigh mark, huar-
   af een deehl kunde förbättras.
C. Öster wreeten ähr uprögdh
   mark, 4 tunland á 2 lass,                                                             8.
D. Wäster wreeten innehåller enge-
   wall, 7 tunland á 3 lass,                                                             21.
                                                                                  _____________
                                                                                        4.        35.

Dhätta hemmans willkor
hafwer medh dhet andra Kå-
falla i skough, hwars uth-
rymme, icke widt begripet,
af stoore måsar och sand-
heedar, doch lijk wehl schiön
fång skough och någet timber.
Quarn wedh nedre hammaren.


(Karttext:)
Starr.
Öfre hemman.
Måse.
Skrifuare bygning.
Öde åker.
Odugeligh steenbacka.
Måse.
Stuga.
Åkerlycka.
Kåfalla 1/4 hemman.
Quarn.
Hårdwall.
Starr.
Orögd steenigh.
Kiärboda egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.