S2:64(Beskrivning:)
Afsättningh uppå Huuszbacken
uthi Fällingsbroo sochen, som ähr
1/4 hemman herr Mårten Cronstetz
skattehemman, hwillket afhyst
och alldeehles öde, befinnes åker
och enngh medh skough öfuerwuxen
att den ey skiönias kan.
Uthan litet slätt aff åker
och engen som kan bärgias
till 45 lass höö. Skougen
ähr mycken schiön wuxen
af biörk, tall och graan.
Ungh talltimber som till
Gröönbo hammar conserueras,
hwars widd ähr att see
af des råågångar, som
tecknade ähre medh littera G.


(Karttext:)
Willboda egor.
Röse.
Ungh furuskoug.
Rööse.
Ungh timberskoug.
Grönbo egor.
Huusbacken.
Lunsten lacus.
Biörk skough.
Willboda egor.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.