S2:70-1(Rubrik:)
Norrehult 1/4 skattehemman uthi Linde sochn.
Herr Baron Mathias Soop förbytningzhemman.

           Notarum explicatio.

A. Dess bygningstompt.                                                      Tunland.  Höö
B. Uthsädet uthi nårra giärdet,                                                8.
   Ibidem lindewallar, 1 7/8 tunland,                                                        4.
C. Andra åhretz uthsede,                                                       6 7/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland,                                                           3.
D. Wästre engen, innehåller 33 tunland á 2 lass,                                   66.
E. Öster engen, innehåller 17 tunland á 2 lass,                                      34.
                                                                                         _____________
                                                                                            14 7/8.   107.
   Här af  ähr en part af hemmanet ifrån byggt,
   som sedermehra upbruket mehr mark och sigh således
   förbättradt, nembligen.
F. Des byggningstompt.
G. Eena åhrs uthsede,                                                             1 1/4.
H. Andra åhrs uthsede                                                            1 1/4.
   Ibidem lindewall, 3/4 tunland,                                                              1 1/2.
J. Een lijten enngh, 2 1/3 tunland á 3 lass,                                                6.
K. Een engh hwarest ähr oprögd mark, 11 tunland
   á 1 1/2 lass på tunnelandet,                                                                 16 1/2.
L. Ett kiärr nyligen inhängnadt och icke synnerlig
   rögdt, kan nu draga,                                                                            6.
M. Een  lijten enge täppa, 1/2 tunland á 2 lass,                                        1.
                                                                                        ______________
                                                                                              2 1/2.      31.
Hwadh detta hemmanetz widare lägenheeter
belangar, ähr åkeren af flått jordh och sand-
blandat, wähl brukat och alle egor widh macht
hålldne. Qwarn, fische watten. Godt muhle-
beete, godh fångh skough.


(Karttext:)
Fällingzbroo sochen.
Gååsnääs egor.
Måsewall.
Ungh skog af biörk.
Starr.
Starr wall.
Wallkufz1 rööse.
Hårdhwall.
Linda.
Linda.
Flåth jordh.
Linda.
Hårdh wall.
Hårdh wall.
Sandblandat jordh.
Kålgård.
Små starr wall.
Starr wall.
Hårdwall.
Starr wall.
Oländigh steenigh mark och skiöhn biörk skough.
Starr och måsewall.
Transporteras.
Godtskalkztiern.
Biörka egor.
Hult siöen lacus.
Södrahultz egor.
Lom udden.
Steen udde.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


______________
1Fel för Wallköfz?