S2:74-5(Sid 74:)
(Beskrivning:)
Söderhult uthi Linde sochn,                                Tunland.  Höö
herr baron Mattias Soops förbytningz                                lass.
hemman, 1/4 skatte.
A. Hemmanetz bygningstompt.
B. Eena åhrs uthsede,                                           4 1/2.
C. Andra åhrs uthsede,                                         4 7/8.
   Lindewall, 7/8 tunland,                                                  1 1/2.
D. Engen som består mehrendeels
   af fräken och grof starr
   wall, 20 1/4 tunland á 2 1/2 lass,                                   50 5/8.
E. Een lijten engh af måse
   wall, 2 1/4 tunland á 1 1/2 lass,                                       3 3/8.
F. Eett nyes inhängnadt kiärr
   som ähn icke synnerligen rögdt,
   kan draga                                                                     4.
G. Een liten engehaga,                                                      1.

Dhetta hemmanetz wijdare be-
skaffenheet. Ähr åkeren
af flååt leer och någet
sandblandat, wähl brukat,
sampt huus och alla ägor
wedh macht hållen.
Qwarn och godt muhlbete,
sampt fånghskough.
                                                                         9 3/8      59 ½

(Karttext:)
Engh.
Hårdwall bergsel.
Nårr Hullta egor.
Små starr wall.
Leer jordh.
Hulta siöen.
Små starr wall.
Quarn.
Fräken och groff starrbåtten.
Leere jordh.
Wästra Hulltz egor.


(Sid 75:)
(Beskrivning:)
Kijhlen uthi Fällingzbroo sochn,                         Tunland.  Höö
skattehemman 1/4.                                                            lass.
A. Des bygningztompt.
B. Wästra giärdes uthsede,                                  5 1/8.
   Ibidem lindewall, 1 1/2 tunland,                                        3.
C. Öster giärdet, andra åhrs uthsede
   opgiord åker,                    6 1/4.
   Ibidem lindewall,                                                                1/2.
D. Samma åhr en åkerlycka opgiord
   åker,                                    1/4.
                                       ________                    6 1/2.
   Ibidem lindewall, 2 tunland,                                             4.
E. Engen består af sidländigh och en
   dehl hårdhwall, 18 tunland á 2 lass,                                36.

Humblegårdh 100 stenger. Hwadh detta hemmans
widare willkor widkommer, så ähr her
till godt muhlbete och godh fångskog.
                                                                     _______________
                                                                           11 5/8.    43 1/2.


(Karttext:)
Swartkärs rööse.
Ungh biörk skough
Sågh jordh.
Leerr jordh.
Rööse.
Linda.
Leer jordh.
Små starr wall.
Finakers1 egor.
Fäll och skall backe.
Linda.
Finakers1 egor.
Måsewall.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_____________
1Fel för Finåkers.