S2:77(Beskrivning:)
Afsätningh på Kårwiken                                                       Tunland.  Höö
ähr  3:ne hemman uthi Fällingsbroo sochen, huaraff                               lass.
corneten wellborne herr Lillieström. Byte för
Frötuna afstår till konglig maijt, den nordeste
gården, nembligen.

   Byesens öhretahl.
   Norregården, skattehemman 1, 10 öhrs.
   Södragårderne begges,              18.
                                            __________28 öhrs.
A. Östra giärdet innehåller åkerjordh, tunland 38.
B. Norra giärdet samma åhrsgångh,                24.
                                                              ________
                                                                     62 tunland.
   Sammastedes uthi en bröth, ega nårra
   och mellangården allena, huilken ähr
                                                                   { Kommer på
   teknadt medh littera C, 11 tunland, huar   { nårra gården,     
                                                                   { andehl,               22 1/7.
   af detta hemmanetz andeehl blifwer,                                         5 5/6.

   Andra åhrs uthsäde.
D. Wästra giärdet innehåller åkerjordh,  73 1/2 tunland,
   hwar af tillkommer detta hemmanet,    26 1/4.
G. Eeen åkerlycka samma åhr,                4.
                                                          __________                 30 1/4.
E. Engen som består af små starr och måse-
   wall, 43 3/4 tunland huar af detta hemmanetz
   andehl blifwer, 18 3/4 tunland á 2 lass,                                                  31 1/2.
F. Een beetzhaga.

Hwadh denne hemmanens widare uthrymme
belangar, fins her till hwarken skough
eller muhlbeete, uthan uppå ett annat
hemman, Årrkijhlen benembd, dätt
denne by afhyst och hafuer sin gårdh
fånngh och nödhtårfft aff, hwars
carta byfogadt her hoos finnes.

Chartan till denne deschription ähr af bok-
bindarens förseende icke her näst hoos in-
fattat, uthan den finnes wedh andra
föllgiande bladet. Medh detta paginering 80.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.