S2:82-3(Rubrik:)
Afsätningh på Blixterboda
och Sarbäcken, sahlig welborne herr
Anders Apelbohms bytes hemman,
uthi Fällingzbro sochen belägne.


      Notarum explicatio.                                           Tunland.  Höö

      Blixterboda 1/4 hemman.
A. Des huus tompt.                                                       5 1/8.
B. Ena åhretz uthsede,                                                               4 1/2.
   Ibidem lindewall, 2 1/4 tunland,                                  4 1/8.
C. Andra åhretz uthsede,
   Hwillket åker giärde icke ähr åhtskilldt ifrån
   engen, som des lindewall bestiger till  10 1/8
   tunnelandh á 2 lass                            20 1/4.    }
   Ibidem en måse som bärgas, 8 tunland á 1, 8. }                    28 1/4.
                                                                               _____________
                                                                                   9 1/4.    32 3/4.
D. Ett stort haagh för boskappen stängdt,
   hwillket inbegriper mehrendeehls uthmark.
  
Humblegårdh till 100 stänger.
Detta hemmanetz åker ähr illa brukat och
stängd skough till gårdefångh och wedebrandh,
wahrit schiöen skough men afkåhlat.
Litet fiske uthi Giällinge siöen.

E. Sarbäcken 1/4 hemman.
F. Ena åhretz uthsäde,                                                2 1/4.
   Ibidem lindewall, 1 1/4 tunlandh,                                             2 1/2.
G. Andra åhretz uthsäde,                                            3.
   Ibidem lindewall, 3 1/4 tunland,                                               6 1/2.
H. Engen består af starrwall, 15 1/4 tunland á 2 lass,                 30 1/2.
J. Een enngh aff en måse, inhängnadt, 9 1/8 tunland,                    9 1/8.
                                                                             ______________
                                                                                 5 1/4.      48 5/8.
Dhetta hemmanetz widare lägennheet och
tillståndh, så ähre huusen alldeehles förfalna.
Åkeren illa häfdat, giärdzgårdarna för-
fallna och brukas mäst till enngh. Effter
dett ähr lagdt under krogen Blixterboda.
Schiön engh och muhlebeete. Fischewatten
uthi Giällingen. Schiöen fångskough,
någen små timberskough.


(Kartext:)
Hårdwall.
Spångaboda egor.
Linda.
Starrwall.
Giellingen lacus.
Moo eller kallk leera.
Leer jordh.
Leer jordh.
Små starrwall.
Måse.
Måseby egor på denne sijdann.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.