S2:86-7(Rubrik:)
Bråntorp uthi Wiby sochn,                                        Tunland.  Höö
warit förmedlat till halfft.                                                            lass.


A. Hemmanetz bygningztompt.
B. Upbrukat åker,                 5 tunland.
   Ibidem lindwall, 3 tunland,                                                      3.
C. Samma åhrs uthsede,        2 1/2 tunland.
                                           _______________          7 1/2.
D. Andra åhrs uthsede 2 åkertäpper, 4 1/2 tunland.
E. Samma åhrs uthsede,                    5 1/4.
                                                 ____________          9 3/4.
   Ibidem lindwall, 1 tunlandh,                                                    1.
F. Een lijten engh, 5/8 tunlandh,                                                  2.
G. Eeen engh belägen på¨andra sijdan
   Smedztorp, 8 1/2 tunland á 1 1/2 lass, af skarp
   hårdh och högländh wall,
H. Een engh afsijdes på Hässleby egor
   belägen, af starr och röö dy wall,
   7 1/2 tunland á 1 1/2 lass,                                                      11.
J. Een engh wedh Wijby krogh belägen,
   af små starr och någen hårdhwall
   9 tunland á 1 1/2 lass,                                                           14.

Humblegårdh 400 stenger. Åkeren
wähl cultiuerat men af steenigh
och öhrigh jordh. Huusbygnaden behållen.
Fiske watten. Knapt muhlbeete medh
omliggande hemman, Siörs och
Håssby byar. Kan estimeras för 3/4 hemman.
Ingen skough till weedhbrandh, eller gårdfång,
                                                                           _______________
                                                                                17 1/4.     43.


(Karttext:)
Släggbackenz egor.
Söderbyes egor.
Håsby egor.
Groff starr wall.
Hårdh wall.
Een backe.
Smedztorps engh.
Små starr wall.
Smedztorp.
Håssby egor.
Stenigh och sand jordh.
Linda.
Små starr wall.
Grundh örigh och stenig jordh.
Wiby siöen.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.