S2:34-5(Rubrik:)
Reesta uthi Askers häradh och
Mädlössa sochen, begriper af 6 heehla hemman
af hwillka konglig rådet sahlig herr Claes Biellkenstierna
ett hemman tillbytt, alltså nu her bemälte hemman
des portion afsettes på egorne.

            Notarum explicatio.

A. Huustomptenn.                                                Tunland.  Höö
B. Uthsäde uthi 2:ne giärden, tunlandh 76.                            lass.
   Ibidem hafre jordh,                          6 1/2.
                                                  _______ 82 1/2.
   Kommer på detta hemmanet,                              13 3/4.
   Ibidem lindewall på des andeehl,                                      2.
C. Andra åhrs uthsede uthi 2:ne giärden, 60.
   Ibidem hafre jordh,                               5.
                                                      _______65.
   Kommer på detta hemmanet,                             10 5/6.
   Sammaledes lindewall, 7 1/4 tunland,                                2 1/2.
D. Engen emellan måssen och åker-
   giärden, 71 1/2 tunland á 2 1/2 lass,  213 lass.
E. Engen emellan måsen och åhn
   af senare rögd wall, 98 tunland
   á 4 lass tunlandet,                           392.
                                               ___________
                                                        605 lass.
   Hwar aff ähr detta hemmanetz
   andeehl,                                                                         100 5/6.

Humblestänger 600 styckenn.
Jordemååen af åkeren ähr mehren-
deehls af leer jordh, deehls
sandigh och steenigh, engen
består aff sank starr och fräken
båtten, godt muhlebeete, skough
till nödhtårfftigh wedebrannd och
gårdefånngh. Huusen, giärdes-
gårdarna sampt åkerbruket wähl
widh macht.                                                         _____________
                                                                          24 7/12.  105 1/3.


(Karttext:)
Wådsta egor.
Lind.
Eene backa.
Linda.
Lindh.
Linda.
Eene backar.
Sågh jordh.
Linda.
Spijk leera.
Knaresta egor på denne sijdan.
Tall backe.
Bärsta egor på denna sijdan.
Leer jordh.
Ene backe.
Leer jordh.
Starr och sank wall
Mååse.
Bärsta och Reesta måse.
Grooff starr.
Bärsta egor.
Rååsta siööen.
Schiön grof starr men sank wall.
Afwundz hollmen.
Fisking egor.