S3:reg2(Vänster sida:)
Härader.           Sochnar.                      Byar.                            Chartornes
                                                                                                nummer.  folio.
Glanshammar.   Lillkyrkia.                    Åsta.                                9.          20.
                                                            Blybergia.                         7.          17.
                                                            Brohammar.                    19.         34.
                                                            Kierstad.                           5.         14.
                                                            Styteby.                             8.         18.
                         
                         Rinkeby.                     Källia.                                6.         16.
                                                           Sohlbärgia.                         4.         13.

                         Glanshammar.             Kåfsta.                             18.         32.
                                                           Wija.                                17.         31.

Askers.             Medlösa.                    Boo.                                 21.         39.
                                                           Börsholmen.                      57.         93.
                                                           Westra Rynninge.              57.         93.
                                                           Wallnäs.                            21.         39.

                         Asker.                        Biörnhofda.                       60.         97.
                                                           Berga.                               61.         99.
                                                           Kiöpsta.                            62.       100.
                                                           Labbarötorp.                     25.         44.
                                                           Mörby.                              47.         78.
                                                           Östermåsa.                        24.         43.
                                                           Quinersta.                          29.         52.
                                                           Sutarboda.                         23.         41.
                                                           Skatteby.                           63.       102.
                                                           Tahlby.                                2.           7.
                                                           Tångsätter.                         64.       105.
                                                           Wahlsta.                            26.         46.

Sundbo.         Askersund.                    Åwijkan.                      } 41. 42.      67.
                                                          Åstanääs.                      }
                                                          Brona.                             43. 44.      72.
                                                          Ekenääs.                         41. 42.       67.
                                                          Elletorp.                          43. 44.       72.
                                                          Jultorp.                           41. 42.        67.
                                                          Koppartorp.                   43. 44.        72.
                                          Lind, med några andra hemman.      43. 44.        72.
                      Stiernsund med des afkijlte hemman, Ulfwesund }   41. }       67.
                             Löthammar, Starckebrotet, Östernäs utjord }   42. }
                                                          Segersta.                     }
                                                          Starcketorp.                }  43, 44,       72,
                                                          Siöstorp.                     }
                                                          Tykenääs.                        41. 42.       67.


(Höger sida:)
               Geometriska cartor
aff adelens förmedlade hemman, såsom och afhyste och uth-
synte hemmann uthi Närikie, som anno 1689 aftagne ähro,
hwarss tunnelandh innehålla 14000 quadrat ahlnar och
dess upsatte lass giöra 1 1/2, een palm, deras skougars och uthrymmes
beskaffenheeter ähr här noga beskrifwit, men för på skyndandet
af dätta wärket hafwer icke tijden tillåhtit skougarna aftagas,
men skohle alle i sine ordninger des cartor här näst föllgia.

Folio.                                                                        Warit. Förmed-. Erkennes
                                                                             hemman. lade och.     för
                                                                                           afgångne.  hemman.
                        Register.                                                      hemman.
               Greffwe Gustaff Oxenstierna.
1. Åhrla i Skyllersta häradh och sochenn,                   2.          1.             1 1/2.
2. Tahlby i Askers häradh och sochen,                       1.            1/2.            1/2.
           Welborne fru Anna Christina Pärsdotter.
3. Nässby i Örebroo häradh och Ahlmby sochen,      1.             1/2.            3/4.
   Tibble i dito sochen, finnes uthi 1687 åhrs inlefwererade
   adelens förbytnings godz, cartan no 17,                   1.             1/4.
   Löhre i Glandzhammars häradh och sochen, finnes öfwen i
   1687 åhrs aftagne förbytnings hemman,                     1/2.         1/4.
   { Sohlbergia i dito häradh och Rinkaby sochen,       1.             1/2.          1/2.
4.{ Ibidem,                                                                1.             1/2.          1/2.
   { Ibidem,                                                                  1/2.         1/4.          1/2.
6. Kålja i dito häradh och Rinkaby sochen,                1.              1/2.          1/2.
         Sahlig herr Abraham Leionhufwds erfwingar.
8. Slyte i Glandzhammars häradh och Lillkiörkia sochen, 1.          1/2.         3/4.
9. Åhsta i dito sochen,                                                1.              1/2.       1.
10. Ullfstorp i Skyllerstadh häradh och Eekeby sochen,  1.           3/4.        1/2.
11. Öster Sätter i dito sochen,                                        1.           1/2.        1/2.
12. Södra Sätra i dito sochen,                                        1.           1/2.        3/4.
15. Högtorp i dito sochen,                                             2.          1.          2.
13. Qwarntorp i dito sochen,                                         1.            1/2.       1/2.
14. Kiäringerudh,                                                          1.            3/4.       1/2.
     { Rosendaahl i Ahlmby sochen Örebro häradh,         1.            1/2.       1/2.
16.{ Håijan i dito sochen,                                              1.            1/2.       1/2.
64. Tångsätter i Askers häradh och sochen,                   1.            1/2.       1/2.
          Herr Gustaff Reuter.
19. Broohammar i Glandzhammars häradh och Lillekiörkia sochn, 1.   1/23/4.
21. Boo i Askers häradh och Mädlössa sochen,              1.            1/2.       3/4.
          Herr Claes Rålamb.
24. Östanmåssa i Askers häradh och sochen,                  1.             1/4.      1/2.
23. Sutarboda i dito sochen,                                           1.             1/2.      1/2.
27. Winnella i Skyllersta häradh och sochen,                   1.             1/2.      1/2.
1. Åhrla i dito sochenn,                                                   1.             1/2.      1/2.
20. Gillbärgia i Swinewadh sochen,                                 1.             1/2.      1/2.
22. Aboda i dito sochen,                                                1.             1/2.      1/2.
30. Bännegiärdet,                                                           1.             1/2.      1/2.