S3:reg3(Vänster sida:)
Folio.                                                                               Warit.  Förmed-.  Erkennes.
                                                                                    hemman.  lade och.       för.
                                                                                                   afgångne.    hemman.
                    Herr Ulff Bonde.                                                      hemman.
25. Labberötorp i Askers häradh och sochen,                     1.               3/4.           1/4.
26. Wahlstadh i dito sochenn,                                             1.               3/4.           1/2.
         Welborne jungfru Charlota Bielkenstierna.
21. Wahlnäs i Askers häradh och Mädlössa sochen,           2.              1.              2.
   Ekeby i Eekeby sochen och Skyllersta härad, des byes carta
   finnes iblandh 1688 åhrs förbytnings hemman, för-
   uthan någre engeteegar som desse hemman tillföra,
   hwars upsatz her bijfogat folio 21,                                    3.              1 1/2.
5. Kiärsta i Glandzhammars häradh och Lillkiörkia sochen,  1.                 1/2.         1.
24. Östmåsa i Askers häradh och sochen,                           1.                 1/2.           3/4.
47. Mörby i dito sochen,                                                     1.                 1/2.         1.
1 Åhrla i Skyllerstadh häradh och sochen,                            1.                 1/2.           3/4.
31. Laghmansbacka i Shwinewadz sochen,                          1.                 3/4.           1/4.
            Herr Carl Soop.
28. Torestadh i Skyllerstadh häradh och Eekeby sochen,     1.                  1/2.           1/2.
           Herr Clas Flemmmingh.
32. Breebohl i Skyllersta heradh och Swinewadz sochen,    1.                   1/2.           1/2.
35. Steenkulla i dito sochen,                                               1.                   1/2.           1/2.
39. Afwerby i dito sochen,                                                  1.                   1/2.           1/2.
35. Kallkebohl i dito sochen,                                               1.                   1/2.           1/2.
37. Dyrebohl i dito sochenn,                                               1.                   1/2.           1/2.
46. Härija i dito sochen,                                                      3.                1 1/2.        1 1/2.
36. Boskulla,                                                                      1.                    1/2.          1/2.
   Gambybergh, dess carta iblandh 1688 åhrs
   förbytningss hemman, allenast hafwer detta hemmanet
   een engh uppå uthmarken för sigh siellff om 17 lass,          1.                    3/4.
         Grefwinna fru Magdalena Steenbock.
49. Bystadh i Örebro häradh och Ånnesta sochen,              2.                  1.           1 1/2.
51. Skråmstadh i dito sochen,                                             1 1/2.               3/4.       1 1/8.
50. Åby i dito sochen,
   { Sohlbärgia i Glandzhammars häradh och Rinkaby sochen,  1.               1/2.          1/2.
4.{ Ibidem dito sochen och by,                                            1.                  1/4.           1/4.
53. Ahlmby i Örebro häradh och Allmby sochen,                 1.                  1/2.           1/2.
29. Qwinnestadh i Askers häradh och sochenn,                   1.                  1/2.           1/2.
55. Nybble i Skyllersta häradh och sochenn,                        1.                  1/2.          1/2.
   Siöllf i Glandzhammars häradh och sochen, dess byes carta
   finnes iblandh anno 1687 åhrs förbytningz hemman,             1/2.             1/4.
        Greff Magnus Delagardie.
21. Boo i Askers häradh och Mädlösa sochen,                    1.                  1/2.           3/4.
        Welborne fru Carin Bååth.
     { Börshollmen i Askers häradh och Mädlössa sochen,    2.                1.                1/2.
57.{ Wästra Ryninge i dito sochen,                                     1.                   1/2.         1.
         Greff Johan Oxenstierna.
56. Kåppetorp i Skyllerstadh häradh och Eekeby sochen,       1/2.             1/4.          1/2.
          Ammiral leutnant herr Gustaff Sparre.
47. Mörby, Askers häradh och sochen,                               2.                1.            1 1/2.


(Höger sida:)
           Wellborne fru Maria Bonde.
21. Boo i Askers häradh och Mädlössa sochen,                   1.                   1/2.          3/4.
           Herr Mauritz Posze.
53. Allmby, Örebroo häradh och Allmby sochen,                 1.                   1/2.          1/2.
           Herr Nils Kafles.
17. Wija i Glandzhammars häradh och sochen,                     1.                   1/2.       1.
          Herr Lenhardt Ribbingh.
54. Falla, Skyllersta häradh och sochen,                               1.                   1/2.       1.
          Wellborne fru Brita Ståhlhanske.
53. Allmby i Örebro häradh och Allmby sochen,                  1.                   1/2.          1/2.
          Afhyste och uthsynte hemman
          af odel frällsse.
Är intet at}           Sahlig herr Clas Stiernschiöldz.
finna in   } 18. Kåfsta i Glandzhammars häradh och sochen, 1.
natura.   }             Herr Clas Flemmingh.
52. Östrabärgh i Skyllersta häradh och Swijnewadz sochen, 1.
                       Herr Ulff Bondes.
   Snaflunda i Örebro häradh och Längebroo sochen, dess
   carta finnes iblandh abalionerade donations godtzen
   som her efter skall föllias,                                                     1/4.
   Efterskrifne hemman af skatte och crone
   finnes inlagde, afhyste och förmedlade.
            Wellborne fru Beata Klingenstierna.
            Inlagdt under Snaflunda i Örebroo häradh
            och Ånstadh sochen, hwillkas cartor finnas
            iblandh abalionerade donations godtzen
            som snarst skohla inkomma.
     }  Prästorp,                                                                       1/4.
     }  Hägrehullt,                                                                     1/4.
Desse äre}       Sahlig herr Gierhart Wiszmar.
til kunglig mayt} 59. Empta i Skyllerstadh härad och Swinewadh sochen,
och cronan}     Sahlig herr Clas Stiernshiöldh.
indragne. }  60. Biörnhåfda i Askers häradh och sochen,       1.
62. Kiöpstadh i dito sochen,                                                 1.
61. Bärgia i dito sochenn,                                                     1.
63. Skarteby i dito sochen,                                                   1.   
            Sahlig herr Allexander Letzle.
            inlagde hemman under Iboholm.
33. Boskulla i Skyllerstadh häradh och Swinewadh sochen,   1.              1/2.
40. Nygårdh i dito sochen,                                                      1/2.
48. Åå i dito sochen,                                                               1/2.          1/4.
38. Siöö i dito sochen,                                                            1/2.
34. Grijsbacken i dito sochen,                                                 1/2.
             Sahlig herr Conrad Falkenbergh.
    { Eneby Skyllerstadh häradh och Ekeby sochen,                 1/2.
Inlagde under{ Ibidem,                                                           1/2.
Nynääs säterij.{ Ibidem,                                                         1/2.
     { Leedh i dito sochen,                                                       1/2.
     { Ibidem,                                                                          1/2.
   Gryth i Giällersta sochen,                                                     1/2.           1/4.
   Desse hemmans cartor finnes iblandh 1688 åhrs förbytningz
   hemman.