S3:reg4Folio.                                                                                   Warit.  Förmed-.  Erkennes.                                                                                          hemman.  lade och.       för
                                                                                                        afgångne.  hemman.
                                                                                                        hemman.       
                Herr Hindrik Falkenbergh.
   Gambybergh i Skyllerstadh häradh och Swjnewadz sochen,
   dess carta finnes iblandh förbytnings hemmanen
   af 1688 åhrs inlefwererade cartor,                                       1/2.
                Greeff Gustaff Horn.
   Brootorp i Skyllersta häradh och Swinewadh sochen under Ema krog, 1/4.
   Döbacken i dito sochen,                                                      1/2.          1/4.
   Swahlnäss i dito sochenn,                                                    1/2.          1/4.
   Desse hemmans cartor finnas iblandh förbytta godtzen
   anno 1687 aftagne.
   Inlagde hemman och ränttor
   under några prästegårdar.
57. Ryninge i Mädlösa sochen och Askers häradh under dess prästegård,  1.
7. Blybärgia i Glandzhammars häradh och sochen, under
   Lillkiörkia prästegårdh,                                                       1.
58. Dahlen i Skyllerstadh häradh och sochen, inlagdt under
   Skyllerstadh prästegårdh,                                                      1/2.

Folio 41, 42, 43, 44 finnes intet
på registeret, ey heller några af-
rijtningar under samma numer
utan äre altså chartorne öfwer
no 41, 42.  Stiernesundz gård uti Sundbo härad
           och Askersunds sochen
med dess hemman, samt öfwer,
43, 44, Lind med dess hemman i samma
härad och sochen, såsom af lijka
storleek med dee andre i detta
band i stellet lagde och med
n:is 41, 42, 43 och 44 teck-
nade på det öfwer alt i så
måtto icke behöfdes giöra
ändring.
              Afsatt och författat
              anno 1689 af
              Gab. Toringh.