S3:2-3(Beskrivning:)
Åhrla uthi Skyllerstad härad och sochen.
4 hemman, men förmedlade till hallfwa af lijka stoorleek.
Dess åkerbruuk ähr hwart annat åhrs träde.

Littera A. Bysens huustompter.                           Tunland. Lass.  Åker.     Engh.
B. Upgiordh åker uthi wästra giärdet af leerjord,      35.               tunland.  lass.            Hwar af blifwer ett hemmans andeehl,                                        8 3/4.
   Ibidem lindewall, 1/2 tunland á 1 lass,                                1/2.
C. Andra åhretz uthsede uthi östra giärdet
   af leerjordh,                                                          27.
   Hwaraf blifwer ett hemmans andeehl,                                         6 3/4.
   Ibidem lindewall, 1 3/4 tunland á 1 lass,                           1 3/4.
D. Nårra engen af hårdh och tufwigh wall,
   18 tunland á 2 lass,                                                       36.
E. Ibidem af groff starrwall, 17 3/4 tunland á 3 lass,          53 1/4.
F. Engen söder om landzwägen, af hårdh och
   tufwigh wall, 21 tunland á 1 1/2 lass,                              31 1/2.
                                                                                   ________
                                                                                       123.
   Hwar aff blifwer ett hemmans andeehl,                                                       30 3/4.
G. Een beeteshage till heehla byn, söder om                         __________________
   landzwägen, af steenigh mark                                                       15 1/2.    30 3/4.
H. Ett enge stycke till Kahlstadh by,
   Humblegårdar, nembligen östragården 60 stänger.
   Timanss gårdh 100 stänger. Lars Olssons gårdh
   100 stänger. Wästra gården inga.
   Wijdare denne byesens lägenheeter finnes
   här till, hwarken skogh eller muhlbeete.
   Åkerens fruchtbarheet kan beräknas till huart
   6:te korn.

NB. Åker littera B. 38 tunland 14 kapland. Lind dito 5/8 tunland á 1 las, 5/16 lass.
                littera C. 33.              2.                           1 1/4.            á 1.  1/25/8.
    Äng               D.                                                18 1/8.             á 2.     36 1/4.
                         E.                                                18 7/16.            á 3.     55 5/16.
                         F.                                                22 1/8.            á 1 1/2.  33 9/16.
                           _________                                                      ____________
                               71 1/2 tunland.                                                       126 1/16.
Wid rewidering befunit wara af ofwanstående innehåll.
J. J. Sterner.


(Karttext:)
Hammars egor.
Långhollmen, af hassell skogh.
Dahlens engh.
Kahlstadh engh.
Groff  starr wall.
Hårdh wall.
Tufwigh wall.
Lindha.
Tompter.
Leer jordh.
Linda.
Leer jordh.
Leer jordh.
Skyllersta byes egor.
Leer jordh.
Leer jordh.
Lindh.
Duärstadh åker giärde.
Gillbärga åker giärden och engar på denne sijdan.
Hårdh wall och mycket stenugh.
Winnella engh.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


Rewiderad in julii 1764 J. J. Sterner.