S3:6-7(Beskrivning:)
Tahlby uthi Askers härad
och sochen, 3:ne heehla och 1/2 hemman,
af hwillka den nordaste gården förmedlat
till hallfft, uppå hwillka hemman icke någet
öhrtahl finnes, uthan den åhtskillnadt hem-
manen emillan ähr, finnes uthi dheras häfdor
och åkerskiften som innehålla.
             Nembligen.

Nårra gården, förmedlat till hallfft,       10 allnar.
Ett heeht1 hemman skatte, håller häst,  24.
Ett heehlt hemman skatte, håller häst,   24.
Ett hallf hemman skatte, trumpetarens, 15.
                                                ___________    73 allnar.

Byesens åkerbruk ähr hwart
annat åhrs träde.


                                                                                           Åker.  Engh.
Littera A. Byesens huusatompter.                                     tunland.  lass.
B. Upgiordh åker uthi 2:ne giärden, af steenigh
   öhrmull och sandblandat jordh,        37 3/4.
   Hwaraf blifwer nårra gårdens andeehl,                              5 1/6.
   Ibidem lindewall, 14 tunland, huar aff blifuer
   nårra gårdens andeehl, 1 1/4 tunland á 2 lass,                                 2 1/2.
C. Andra åhretz uthsäde uthi 2:ne giärden aff
   stenigh mull och sandhmylla och
   örejordh,                                   43 1/4 tunland.
D. Een lijten åkerhage samma åhr,  1 3/4.
                                                  _______45.
   Hwar af blifwer nårra gårdens andeehl,
   Ibidem lindewall, 5 tunland hwaraff
   blifwer nårra gårdens andeehl, 1/2 tunland,                                        1/2.
E. Stoor engen som består af grof starr-
   wall, 55 tunland á 3 lass,                                 165.
F. Een engh, nårra löthen benämd af små starrwall,
   9 tunland á 2 lass,                                             18.
G. Wäster engen, som består af små starrwall,
   35 1/2 tunland á 2 lass,                                      71.
H. Een lijten ängehage till Nårra gårdh                                                7/8.
                                                              ___________
                                                                          254.
   Hwar af blifwer nårra gårdens andehl,                                             
J. Een beeteshaage till nårra gården.                                               34 3/4.
                                                                                 _________________
                                                                                         11 1/3.  38 5/8.
Wijdare denne byesens lägenheeter,
befinnes åkeren wähl brukat. Godt
muhlbeete, fånge skough och wedebrandh.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
hwart 7:de korn.


(Karttext:)
Tälliebroon.
Åker hage.
Hummellsta egor på denne sijdan.
Onsbacken.
Små starr wall.
Ör och stenigh jordh.
Sandh blandat jordh.
Linde wall.
Groff starr wall.
Linda.
Linda.
Eekebacke.
Odugeligh backa.
Stenigh mull och sandblandat.
Stenigh mull och sandhbla<nda>t jordh.
Små starr wall.
Odugelig backe.
Åker bröth.
Hagar.
Backa stugu.
Hagar.
Hagar till byen.
Back stugu.
Humblebergz rööse.
På dhenne sijdhan
Klankeberg, 1/4 crone.
Biörn håfda.
Skaateby egor på dhenne sijdan.
Klankebergz engh.
Sätra engh.
Graan, eeen, ahl och någen eekskough.
Wahlstadh egor på dhenne sijdhan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


________________
1Fel för heehlt.