S3:10-1(Beskrivning:)
Näsby uthi Örebro härad                                                    Åker.  Engh.
och Allmby sochen, 5 hallfwa och tuåå fierdedelar           tunland.  lass.
af hwillka dett nordaste hemmanet förmedlat
till 1/2 här upsatt ähr, nembligen.
            Byesens öhretahl.
Dhet nordaste hemmanet som förmedlat ähr,  9 ortugland.
Dhe öfrige hemmanens ortugland,                55.
                                                          _________
                                                                   64.
Byesens åkerbruk ähr hwart annat
åhrs träde.

Littera A. Byesens huustompter.
B. Södra giärdet består af leer jordh, 25 tunland.
   Ibidem lindewall, 4 1/2 tunland á 1 lass,     4 1/2 lass.
C. Östra giärdet samma åhr af leer
   och sandblandat jordh,                   17.
   Ibidem lindewall, 5 tunland á 2 lass,         10.
                                                  _______________
                                                         42.    14 1/2.
   Hwar af blifwer nårra gårdens andehl,                               5 7/8.
D. Wästra giärdet andra åhret af leer
   och sandblandat jordh,                  29 1/2 tunland.
   Hwar af blifwer nårra gårdens andeehl,                             4.
E. Engen som består af grof starr och dywall,
   226 tunland á 3 lass,                              678 lass.
                                                            _________
   Hwar af tillkommer nårra gården,           692 1/2.                       97 1/4.    
                                                                _________________________
                                                                                          9 7/8.  97 1/4.
F. Een kallfwa haga till heehla byen.

Dhenne by ähr alldeehles instängd och hafuer
hwarken gåhlefångh eller wedebrand,  uthan
måste medh muhlbeete och andra bye egor
bekiäna sigh. Medellmåttigh fiskie
uthi Örebro ellfwen. Åkerens fruchtbarheet
kan beräknas till hwart 6:te korn.


(Karttext:)
Alln engen på denne sijdan.
Örebro stadz egor.
Groff starr wall och dye.
Linda.
Allmby egor.
Steen backe.
Steen backe.
Leer jordh.
Leerblandat och stenigh jordh.
Wijde kiärr dugelligh att rödia.
Leer och sandhblandat jordh.
Groff starr wall och dye.
Lindh.
Sten backe.
Lindha.
Uth mark
Leer jordh.
Linda.
Ormestadh egor på denne sijdan.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.