S3:13a(Beskrivning:)
Description af Sohlbärga byes affattade charta.

Littera A. Bysens huustompter.                                                 Åker.  Eng.
   Nårra gården som ähr 30 alnars åker.                                 tunland.  lass.
B. Eena åhrs uthsäde uthi 2:ne giärden,
   af leerblandat jordh,                     25 tunland,
   hwaraf blifwer dhet enas andeehl,                                           6 1/4.
C. Andra åhrs uthsäde af lerjord,    23 tunland,
   hwaraf tillkommer dhet enas andehl,                                       5 1/2.
D. Österengen af små starrwall,      16 tunland,
   hwaraf blifwer dheta hemmanetz
   andeehl, 3 3/4 tunland á 2 1/2 lass,                                                        9 3/8.
E. Engen på andra sijdan landzwägen
   af små starr, 23 tunland, hwaraff
   kommer på detta hemmanet, 5 1/2 tunland
   á 2 lass,                                                                                             11.
F. Till engen af små starr wall, 3 1/2
   tunlandh, hwar af blifwer dhetta
   hemmanetz andeehl, 5/6 tunland á 2 lass,                                             1 2/3
                                                                                          ________________
                                                                                                 11 3/4  22 1/24
   1 halft näst nårra gården formedlat1 till 1/4, 15 alnar.
Littera B. Eena åhrs uthsäde, uthi 2:ne gierden af leerblandat jord, 3 1/8.
C. Andra åhrs uthsede af leerjordh,                                               2 3/4.
D. Öster engen aff små starr wall, 16 tunland,
   hwar aff kommer till detta 1 7/8 tunland á 2 1/2 lass,                             4 5/8.
E. Engen nårr om landzwagen2 af starwall,
   hwaraf blifuer detta hemmans andehl, 2 3/4 tunland á 2 lass,               5 1/2.
F. Een liten engh af små starrwall, 3 1/2 tunland ,                                     
   hwaraff blifwer detta hemmanetz andeehl,                                              5/6.
   Humblegårdh 100 stänger.                                              _______________
                                                                                                 5 7/8.  10 23/24.


_________________
1Fel för förmedlat.
2Fel för landzwägen.