S3:13b(Beskrivning vänster sida:)
Millangården, 1 heehlt förmedlat till 1/2                                      Åker.  Engh.
som har 21 alnar.
B. Eena åhretz uthsäde af lerblandat jordh,                                 4 1/6.
C. Andra åhrs uthsäde af leerjordh,                                            3 3/4.
D. Österengen, 16 tunland, huaraff kommer
   på dhetta hemmanet, 2 2/3 tunland á 2 1/2 lass,                                  6 2/3.
E. Engen nårr om landzwägen aff starr
   wall, 23 tunland, aff hwillka kommer
   på detta hemmanetz andehl 3 3/4 tunland
   á 2 lass,                                                                                            7 1/2.
F. Lilla engen af små starrwall, 3 1/2 tunland,
   hwar aff kommer på detta 1/2 tunland á 2 lass,                                   1.
G. Een gräshage till millan gården,                                                         1 1/2.
                                                                                    ___________________
                                                                                            7 11/12.  16 2/3.
Under Myröö.  Näst södra gården, 1 heelt förmedlat
   till 1/2, har 30 alnar.
B. Eena åhrs uthsäde, uthi 2:ne giärden
   af leerblandat jordh, 25 tunland,                                         6 1/4.
C. Andra åhrs uthsäde af leerjordh,                                       5 1/2.
D. Öster engen, aff starrwall, 16
   tunland, hwar aff kommer på detta hemman
   3 3/4 tunland á 2 1/2 lass,                                                               9 3/8.
E. Engen nårr om landzwägen aff
   små starrwall, 23 tunland, kommer
   på detta hemmanet 5 1/2 tunland á 2 lass,                                     11.
F. Lillengen aff små starrwall,
   3 1/2 tunland, löper på detta 5/6 tunland á 2 lass,                            1 2/3.
                                                                                    _________________
                                                                                          11 3/4.  22 1/24.
   Humblegårdh, 70 stänger.


(Beskrivning höger sida:)
Under Myröö.  Södra gården 1 heelt, förmedlat till 1/2,         Åker.  Engh.
som ähr 30 alnar bree åker.                                             tunland.  lass.
B. Ena åhres uthsäde uthi 2:ne giärden,
   af leerblandat jordh,                                                           6 1/4.
C. Andra åhrs uthsäde af leerjordh,                                       5 1/2.
D. Österengen aff starrwall, 16 tunland,
   hwar af kommer till detta hemman 3 3/4 tunland
   á 2 1/2 lass,                                                                                  9 3/8.
E. Engen nårr om landzwägen aff
   starrwall, 23 tunland, hwaraff
   blifwer detta hemmanetz andel 5 1/2
   tunland á 2 lass,                                                                         11.
F. Lilla engen af små starrwall, 3 1/2 tunland
   huar aff kommer till detta hemman
   5/6 tunland á 2 lass,                                                                      1 2/3.
G. Eeen beteshage till denne gårdh.
   Humblegårdh, 50 stänger.                                      ___________________
                                                                                         11 3/4.  22 1/24.
Wijdare denne byes lägenheeter
finnes ey mehr her till än nödh-
tårrftigth skough till wedebrandh
och gårdefångh sampt muhlbeethe.
Åkerens fruchtbarheet kan beräknas
till hwart 5:te korn.