S3:14-5(Beskrivning:)
Kiärstadh uthi Glandzhammars
häradh och Lillekiörkia sochen, 6 hemman.
Hwillka innehålla 38 1/2 ortugland. Men allenast
den södra gården, 1 heehlt, som ähr 5 ortugland,
men förmedlat till 1/2 hemman, hwars
andeehl till bemälte hemman her upsatt ähr.
Denne byes åkerbruk ähr hwar annat åhr träde.
                        Nembligen.


Littera A. Byesens huustompter.                                             Aker1.  Engh.
B. Eena åhrs uthsäde uthi 2:ne giärden, södra                        tunland.  lass.
   giärdet och Klämme järdet aff leer-
   jordh, 55 3/4 tunnelandh hwar aff blifwer
   södra gårdens andeehl, 7 3/8 tunland                                  7 3/8.
   Ibidem lindewall, 7 tunland á 2 lass, 14 lass.
C. Andra åhret af leerjordh i wästra
   giärdet 56 1/4 tunland, huar aff till-
   kommer södra gården, 7 1/2 tunlandh.                     }
   Ibidem lindewall, 4 1/2 tunland á 2 lass,  9 lass.        }         9 3/4.
D. 2:ne stycken åkerhagar till södra gården                 }
   samma åhr, 2 1/4 tunland.                                        }
E. Stoorengen af grof starrwall, 92 tunland
   á 3 lass,                                                          276 lass.
F. Åhrengen af små starrwal, 32 tunland á 2 lass, 64 lass.
G. Een engh norr om landzwägen af små
   starrwall, 25 tunland á 2 lass,                            50.
   Ibidem hårdhwall, 18 tunland á 1 lass,               18.
                                                                  __________
                                                                          431 lass.
   Hwar af blifwer södra gårdens andeehl,                                           55 7/8.
H. Een beeteshage till byen som kallas Kläma,
   af stenigh mark.

Widare denne byes lägenheeter, finnes her
till fånge skough, godt muhlebeete. Schiönt
fishe i Hiellmaren medh katzor och liuster
fishe om wåhren. Åkerens frucht-
barheet kan beräknas till hwart 7:de korn.
                                                                         ______________________
                                                                                           17 1/8.   55 7/8.


(Karttext:)
Hårdh wall.
Hårdh wall.
Uthmark.
Graan backe.
Starr wall.
Små starr.
Gräs haga.
Graan backe.
Hårdh wall.
Små starr.
Engh hage.
Ska<  > gårdens  <    >.
Knecht åker.
Skough och uthmark.
Knecht stugu.
Åker hage.
Fågelltorpz engh.
Knecht stugur.
Graan backe.
Öhr och sandh blandat.
Fågeltorp åker jorden.
Åker hage.
Fågeltorp.
Siöttens torp.
Skiöttens engh.
Skiöttens åkergiärde.
Gran backe.
Mallmen.
Nårra gårdens åker hagar.
Quarn.
Anders Erichsons åkerhage.
Betes hagar.
Leer och sandblandat.
Huus tompter.
Leer jordh.
Leer jordh.
Linda.
Leer jordh.
Leer jordh.
Swart mylla.
Leer jordh.
Linda.
Små starr wall.
Gran backe.
Åhsta egor på denna sijdan.
Eeke backe.
Groff starr wall.
Ekebergz härregårdz egor på denne sijdan.
Lille Hammaren.
Koo hållme.
Tegeludden.
Hjelmar lacus.


(Under skalan:)
Schala ulnarum.


_________________
1Fel för åker.